(15/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

חיים מקוונים כמו כל אחר זהות, הגדרה עצמית, ורשתות חברתיות An Online Life Like Any Other Identity, Self-Determination, and Social Networking Among Adults with Intellectual Disabilities

 Darren D. Chadwick

Chris Fullwood

 06 Mar 2018

חיים מקוונים כמו כל אחר: זהות, הגדרה עצמית, ורשתות חברתיות בקרב מבוגרים עם מוגבלויות שכליות

תקציר עמ’ ;56, 57, 62, 63  ב57 עד חלק השיטה, ב62 מאחרי הטבלה

תקציר

מחקר בזהות מקוונת ובהתנסויות של מבוגרים עם מוגבלויות שכליות ID intellectual disabilities)) מוגבל כרגע. אחד עשר מבוגרים עם ID רואיינו על חוויות אישיות של שימוש באינטרנט ובמדיה חברתית. הנתונים נותחו בצורה איכותנית. שני נושאים, קשר ושיתוף מקוון ופעילות ותמיכה ברשת הדגישו את הפוטנציאל החיובי של מדיה חברתית המאפשרת את פיתוח ותחזוקה של קשרים ותפקידים מוערכים חברתיים, ותחושות של הנאה, יכולת, אוטונומיה, והערך העצמי. המשתתפים דיווחו על שיתוף זהויות מקוונות שלא הסתירו ליקוי, תלות, ועל תמיכה באופן מקוון.

הקדמה

היה שינוי בחברה בקבלה, סובלנות, חיבור וזכויות אדם לכיוון אנשים עם ID. עם התפשטות של המרשתת, אנשים עם ID עשוי להביא יתרונות רבים. הם יכולים להסתיר מאפינים מסויימים שלהם. המרשתת יכולה להציע אפשרויות נוספות. למרות ההזדמנויות הללו, אנשים עם ID אינם ניגשים למרשתת באותה מידה כמו קבוצות אחרות. המחסומים כוללים כישורי אוריינות / תקשורת, הבנה של התנהגות במרשתת, היעדר ציוד מתאים, אי-צדק חברתי. בשל תפיסות של חוסר יכולת ופגיעות, השימוש במרשתת עשוי להיות מוגבל על ידי אלה המספקים תמיכה. למרות חסמי הגישה, לאנשים עם ID יש מוטיבציה כדי לעסוק במרשתת. אלה המשתמשים במדיה חברתית מעריכים את שיתוף המחשבות והרגשות שלהם. עם זאת, הסיבות המוטיבציה זו אינן ברורות. סקרים על שימוש ב- (information communication technology) ICTעל ידי אנשים עם ID מדווחים על מגוון הטכנולוגיות – מרשתת, מכשירי כף יד, מדיה חברתית. תחושה מוגברת של פעילות, עצמאות, אמונה והערכה עצמית דווחו גם כיתרונות של להיות מקוון על ידי אנשים צעירים עם ID. הצגת הזהות היא אחד היעדים העיקריים במרשתת עבור אנשים עם ID. עם זאת, המשמעות של זהות מקוונת שלהם, הצגה עצמית ומוטיבציה לא מפורטת היטב. מבוגרים עם ID לעתים קרובות נשלל מהאינטרנט ומהשתתפות ישירה במחקר אשר מתמקד יותר באנשים צעירים. מחקר זה מתמקד בבוגרים עם ID כדי לגלות כיצד חוויותיהם משימוש במדיה חברתית מתייחסות לתחושת העצמי שלהם, למערכות יחסים חברתיות ולזהות.

שאלות המחקר:

1. איזה חוויות יש למבוגרים עם ID כאשר הם ניגשים למרשתת ולמדיה חברתית?

2. איך מבוגרים עם ID מציגים את עצמם במרשתת?

3. כיצד פעילות מקוונת משפיעה באופן מקוון על ההון החברתי ועל חברויות של מבוגרים עם ID?

תוצאות ודיון

טבלה ………………………………………………………………………………………………………………..

המרשתת יכול להיות מקום שבו אנשים עם ID לא מרגישים צורך להסוות את מי שהם. ישנו הפוטנציאל של ניהול הרושם החיובי. באמצעות המשוב התגבשו הזהויות החיוביות של אנשים.

פעילות מקוונת ותמיכה

סדר הנושאים: היכולת ואוטונומיה במרשתת.

סדר הנושאים: תמיכה, פיתוח ופעילות באינטרנט

עבור המשתתפים, המרשתת היה מקום שבו ניתן להגדיר את הזהות שלהם, מטרות, והתפתחותם האישית. ראיונות של המשתתפים הכילו סיפורים של פעילות מקוונת שבו יכולת, עצמאות וחופש מתבטאת בחוויות של אנשים. 5 המשתתפים במחקר לקחו קורס של ICT. אלה ושניים אחרים דיווחו על היותם בעלי כישורים ומומחיות בתחום ICT. שישה משתתפים סיפרו כי אין להם צורך בעזרה כדי לגשת לתקשורת החברתית והם למדו בעצמם כיצד להשתמש בה למרות שלא היה להם הבנה מלאה במרשתת או שהיה להם צורך בתמיכה. עשרה משתתפים סיפרו על מקרים כאשר הם היו מסוגלים להשתמש במרשתת בעצמם. זה נתן להם תחושה של יעילות, ערך עצמי והגדרה עצמית. פעילויות פנאי הייתה גם תכונה של מה הם עשו במרשתת. שלושה משתתפים דיווחו על פעילויות כגון צפייה בסרטוני מוסיקה ומשחקים מקוונים. המשתתפים דיווחו על פיתוח מקוון, פעילות מקושר ל- ICT ותמיכה. הידע על המרשתת וICT- אפשר פעילויות פיתוח ומיומנויות. רוב המשתתפים קיבלו תמיכה מהמשפחה, חברים, עמיתים, וקבוצות תמיכה. היו ראיונות עם אלה שהיו זקוקים, ועם אלה שהציעו תמיכה לאחרים בשימוש בטכנולוגיה. ארבעה משתתפים ציינו מקרים שבהם הם תמכו בחברים שחוו זמנים קשים, באופן רגשי. לפיכך, המשתתפים סיפקו הון חברתי ותמיכה לאחרים במרשתת.

מסקנות

מחקר זה תומך ברעיון שמדיה חברתית יכולה להיות היבט חיובי בחייהם של אנשים ויכול לסייע בפיתוח הון חברתי, תחזוקת מערכת יחסים, ביטוי ופיתוח של הזהות. המחקר מדגיש את חשיבות ההתפתחות והמטרות בחיים, ואת היעילות העצמית ושווה שאנשים לקחו מהתפקידים החברתיים האלה. להיות בתוך מערכת יחסים, עבודה, ולהיות אזרח מוערך מתאים לתפקידים מודגשים כחשובים על ידי אנשים עם ID במחקרים קודמים רחבים יותר. אנשים עם ID מציעים הון חברתי שלהם במרשתת וגם מנצלים, מפתחים ומתחזקים אותו. הממצאים מאתגרים תפיסות של תלות וחוסר פעילות אצל מבוגרים עם ID במרשתת. המדגם הקטן ששימש במחקר זה היה מורכב מאנשים בעלי יכולת קוגניטיבית עם ID, עם רמות טובות של תקשורת. בהתבסס על מחקר זה, העבודה בעתיד צריכה להתמקד על פיתוח יכולות טכניות וחברתיות מקוונות, שמירה על בטיחות במרשתת, התמודדות של בריונות ברשת, הטרדה, ותופעות מקוונות שליליים אחרות. ככל שפעילות מבוגרים עם ID במרשתת עולה, נדרש מחקר נוסף על זהות מקוונת והגדרה עצמית בקרב קבוצה זו.

 Darren D. Chadwick

Chris Fullwood

 06 Mar 2018

חיים מקוונים כמו כל אחר: זהות, הגדרה עצמית, ורשתות חברתיות בקרב מבוגרים עם מוגבלויות שכליות

תקציר עמ' ;56, 57, 62, 63  ב57 עד חלק השיטה, ב62 מאחרי הטבלה

תקציר

מחקר בזהות מקוונת ובהתנסויות של מבוגרים עם מוגבלויות שכליות ID intellectual disabilities)) מוגבל כרגע. אחד עשר מבוגרים עם ID רואיינו על חוויות אישיות של שימוש באינטרנט ובמדיה חברתית. הנתונים נותחו בצורה איכותנית. שני נושאים, קשר ושיתוף מקוון ופעילות ותמיכה ברשת הדגישו את הפוטנציאל החיובי של מדיה חברתית המאפשרת את פיתוח ותחזוקה של קשרים ותפקידים מוערכים חברתיים, ותחושות של הנאה, יכולת, אוטונומיה, והערך העצמי. המשתתפים דיווחו על שיתוף זהויות מקוונות שלא הסתירו ליקוי, תלות, ועל תמיכה באופן מקוון.

הקדמה

היה שינוי בחברה בקבלה, סובלנות, חיבור וזכויות אדם לכיוון אנשים עם ID. עם התפשטות של המרשתת, אנשים עם ID עשוי להביא יתרונות רבים. הם יכולים להסתיר מאפינים מסויימים שלהם. המרשתת יכולה להציע אפשרויות נוספות. למרות ההזדמנויות הללו, אנשים עם ID אינם ניגשים למרשתת באותה מידה כמו קבוצות אחרות. המחסומים כוללים כישורי אוריינות / תקשורת, הבנה של התנהגות במרשתת, היעדר ציוד מתאים, אי-צדק חברתי. בשל תפיסות של חוסר יכולת ופגיעות, השימוש במרשתת עשוי להיות מוגבל על ידי אלה המספקים תמיכה. למרות חסמי הגישה, לאנשים עם ID יש מוטיבציה כדי לעסוק במרשתת. אלה המשתמשים במדיה חברתית מעריכים את שיתוף המחשבות והרגשות שלהם. עם זאת, הסיבות המוטיבציה זו אינן ברורות. סקרים על שימוש ב- (information communication technology) ICTעל ידי אנשים עם ID מדווחים על מגוון הטכנולוגיות – מרשתת, מכשירי כף יד, מדיה חברתית. תחושה מוגברת של פעילות, עצמאות, אמונה והערכה עצמית דווחו גם כיתרונות של להיות מקוון על ידי אנשים צעירים עם ID. הצגת הזהות היא אחד היעדים העיקריים במרשתת עבור אנשים עם ID. עם זאת, המשמעות של זהות מקוונת שלהם, הצגה עצמית ומוטיבציה לא מפורטת היטב. מבוגרים עם ID לעתים קרובות נשלל מהאינטרנט ומהשתתפות ישירה במחקר אשר מתמקד יותר באנשים צעירים. מחקר זה מתמקד בבוגרים עם ID כדי לגלות כיצד חוויותיהם משימוש במדיה חברתית מתייחסות לתחושת העצמי שלהם, למערכות יחסים חברתיות ולזהות.

שאלות המחקר:

1. איזה חוויות יש למבוגרים עם ID כאשר הם ניגשים למרשתת ולמדיה חברתית?

2. איך מבוגרים עם ID...

295.00 

מק"ט a3a7869490d8 קטגוריה
מק"ט a3a7869490d8 קטגוריה

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.