(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001

חילוט

6 כאשר מזומן עצור על פי לוח זמנים זה, ניתן להגיש בקשה לחילוט מלא או חלקי – (א) לבית משפט השלום על ידי נציבי המכס והבלו או קצין מורשה, (ב) ( בסקוטלנד) לשריף על ידי השרים הסקוטיים.

(2) בית המשפט רשאי להורות על חילוט הכסף או כל חלק ממנו אם שוכנע שהמזומן או החלקי הוא “מזומן טרוריסטי”.

(3) במקרה שהרכוש המיועד לטרור שייך לדיירים משותפים שאחד מהם הוא בעלים מוחרג, ייתכן שההוראה לא תחול וזאת ככל שבית המשפט סבור כי ניתן לייחס את החלק לשותף המוחרג.

(4) שותף מבעלי הנכס אשר מוחרג הוא דייר משותף שהשיג את הנכס בנסיבות שבהן לא (כנגדו) ייועד; והפניות לחלקו בנכס המיועד הן לחלק מהנכס שהיה שלו אם הייתה ניתקת השכירות המשותפת.

7 (1) צד להליכים על צו לפי פסקה 6 (“צו חילוט”) אשר נפגע מצו החילוט שניתן בהליך או מהחלטת בית המשפט, רשאי לערער – ( א) באנגליה ובוויילס, לבית המשפט; (ב) בסקוטלנד, למנהל השריף; (ג) בצפון אירלנד, לבית משפט מחוזי.

(2) יש להגיש את הערעור לפני תום תקופת 30 הימים המתחילה במועד בו ניתנה הצו או, לפי העניין, ניתנת ההחלטה. זה כפוף לסעיף 7 א (זמן ממושך לערעור במקרים מסוימים של ביטול רישום).

(3) בית המשפט הדן בערעור רשאי לתת כל צו שייראה לבית המשפט כראוי.

(4) התקבל ערעור על צו חילוט, רשאי בית המשפט להורות על שחרור [הכסף כולו או חלק ממנו].

חילוט

6 כאשר מזומן עצור על פי לוח זמנים זה, ניתן להגיש בקשה לחילוט מלא או חלקי - (א) לבית משפט השלום על ידי נציבי המכס והבלו או קצין מורשה, (ב) ( בסקוטלנד) לשריף על ידי השרים הסקוטיים.

(2) בית המשפט רשאי להורות על חילוט הכסף או כל חלק ממנו אם שוכנע שהמזומן או החלקי הוא "מזומן טרוריסטי".

(3) במקרה שהרכוש המיועד לטרור שייך לדיירים משותפים שאחד מהם הוא בעלים מוחרג, ייתכן שההוראה לא תחול וזאת ככל שבית המשפט סבור כי ניתן לייחס את החלק לשותף המוחרג.

(4) שותף מבעלי הנכס אשר מוחרג הוא דייר משותף שהשיג את הנכס בנסיבות שבהן לא (כנגדו) ייועד; והפניות לחלקו בנכס המיועד הן לחלק מהנכס שהיה שלו אם הייתה ניתקת השכירות המשותפת.

7 (1) צד להליכים על צו לפי פסקה 6 ("צו חילוט") אשר נפגע מצו החילוט שניתן בהליך או מהחלטת בית המשפט, רשאי לערער - ( א) באנגליה ובוויילס, לבית המשפט; (ב) בסקוטלנד, למנהל השריף; (ג) בצפון אירלנד, לבית משפט מחוזי.

(2) יש להגיש את הערעור לפני תום תקופת 30 הימים המתחילה במועד בו ניתנה הצו או, לפי העניין, ניתנת ההחלטה. זה כפוף לסעיף 7 א (זמן ממושך לערעור במקרים מסוימים של ביטול רישום).

(3) בית המשפט הדן בערעור רשאי לתת כל צו שייראה לבית המשפט כראוי.

(4) התקבל ערעור על צו חילוט, רשאי בית המשפט להורות על שחרור [הכסף כולו או חלק ממנו].

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.