(08/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Racketeer-Influenced and Corrupt Organization, 18 USC :18 U.S. Code § 1963 – Criminal penalties

(3) כל נכס המהווה, או נגזר מכל תמורה שהשיג האדם, במישרין או בעקיפין, מפעילות סחיטה או גביית חובות שלא כדין בניגוד לסעיף 1962.

בית המשפט, בהטלת עונש על אדם כזה יורה, בנוסף לכל עונש אחר שהוטל על פי סעיף זה, כי האדם יוותר על כל הרכוש המתואר בתת-סעיף זה לארה”ב. במקום קנס שאחרת מקובל על ידי סעיף זה, ניתן להטיל קנס על נאשם שמפיק רווחים או רווחים אחרים מעבירה, לא יותר מפי שניים מהרווח הגולמי או מהכנסות אחרות.

(ב) רכוש הכפוף לחילוט פלילי לפי סעיף זה כולל –

(1) נכס מקרקעין, לרבות דברים שגדלים, מודבקים ונמצאים בקרקע; ו

(2) רכוש אישי מוחשי ובלתי מוחשי, לרבות זכויות, זכויות יתר, אינטרסים, תביעות וניירות ערך.

(ג) כל הזכויות, הזכויות והריבית ברכוש המתוארות בתת-סעיף (א) ישתייכו לארצות הברית עם ביצוע המעשה המביא לחילוט לפי סעיף זה. כל נכס כזה שיועבר לאחר מכן לאדם שאינו הנאשם עשוי להיות כפוף לפסק דין מיוחד של חילוט ולאחר מכן יורה על חילוטו לארצות הברית, אלא אם יאושר דיון לפי תת-סעיף (l) שהוא הוא רכש בתום לב נכס כאמור ושבזמן הרכישה לא הייתה כל סיבה להאמין שהנכס כפוף לחילוט לפי סעיף זה.

(3) כל נכס המהווה, או נגזר מכל תמורה שהשיג האדם, במישרין או בעקיפין, מפעילות סחיטה או גביית חובות שלא כדין בניגוד לסעיף 1962.

בית המשפט, בהטלת עונש על אדם כזה יורה, בנוסף לכל עונש אחר שהוטל על פי סעיף זה, כי האדם יוותר על כל הרכוש המתואר בתת-סעיף זה לארה"ב. במקום קנס שאחרת מקובל על ידי סעיף זה, ניתן להטיל קנס על נאשם שמפיק רווחים או רווחים אחרים מעבירה, לא יותר מפי שניים מהרווח הגולמי או מהכנסות אחרות.

(ב) רכוש הכפוף לחילוט פלילי לפי סעיף זה כולל -

(1) נכס מקרקעין, לרבות דברים שגדלים, מודבקים ונמצאים בקרקע; ו

(2) רכוש אישי מוחשי ובלתי מוחשי, לרבות זכויות, זכויות יתר, אינטרסים, תביעות וניירות ערך.

(ג) כל הזכויות, הזכויות והריבית ברכוש המתוארות בתת-סעיף (א) ישתייכו לארצות הברית עם ביצוע המעשה המביא לחילוט לפי סעיף זה. כל נכס כזה שיועבר לאחר מכן לאדם שאינו הנאשם עשוי להיות כפוף לפסק דין מיוחד של חילוט ולאחר מכן יורה על חילוטו לארצות הברית, אלא אם יאושר דיון לפי תת-סעיף (l) שהוא הוא רכש בתום לב נכס כאמור ושבזמן הרכישה לא הייתה כל סיבה להאמין שהנכס כפוף לחילוט לפי סעיף זה.

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.