(13/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

RSC Criminal Code 1985 – Forfeiture of Proceeds of Crime

הכנסה מפשע פירושה כל רכוש, הטבה או יתרון, בתוך קנדה או מחוצה לה, שהושג או נגזר ישירות או בעקיפין כתוצאה (א) מביצוע עבירה ייעודית בקנדה, או (ב) מעשה או מחדל בכל מקום שהוא, אם זה קרה בקנדה, היה מהווה עבירה ייעודית.

צו חילוט רכוש:                              

462.37 (1) בכפוף לסעיף זה ולסעיפים 462.39 עד 462.41, אם עבריין הורשע, או שוחרר על פי סעיף 730, בעבירה ייעודית ובית המשפט הטיל עונש על העבריין או שחרר אותו, בבקשה של היועץ המשפטי לממשלה, מתקבל על דעתו, על פי מאזן ההסתברויות, כי כל נכס הוא הכנסה של פשע המתקבל על ידי ביצוע העבירה המיועדת, יורה בית המשפט כי יחולט הנכס לידי הוד מלכותה לשימוש כפי שהיועץ המשפטי לממשלה יורה או לטיפול באופן שונה בהתאם לחוק.

הכנסות הפשע – עבירות אחרות:

(2) אם הראיות לא קבעו לשביעות רצון בית המשפט כי נכס שבגינו יינתן צו חילוט לפי תת-סעיף (1) הושג באמצעות ביצוע העבירה המיועדת שבעקבותיה העבריין הורשע או שוחרר, אך בית המשפט משוכנע, מעבר לכל ספק סביר, כי הרכוש הוא תמורה לפשע, בית המשפט רשאי לקבוע פקודת חילוט לפי תת-סעיף (1) ביחס לאותה נכס.

צו החילוט – נסיבות מיוחדות:

(2.01) (2.01) בית משפט המטיל עונש על עבריין שהורשע בעבירה המתוארת בתת-סעיף (2.02), על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה ובכפוף לסעיף זה ולסעיפים 462.4 ו- 462.41, יורה כי כל רכוש של העבריין שזוהה על ידי היועץ המשפטי לממשלה בבקשה יחולט לידי הוד מעלתה, ויש להיפטר מהרכוש בכפוף להוראת היועץ המשפטי לממשלה או לטפל (בנכס) בהתאם לחוק, אם בית המשפט שבע רצון, על איזון של הסתברויות, כי (א) תוך 10 שנים טרם תחילת ההליכים בגין העבירה בגינה נידון העבריין, העבריין עסק בדפוס פעילות פלילית לצורך קבלת הטבה מהותית במישרין או בעקיפין, כולל הטבה כספית; או (ב) הכנסתו של העבריין ממקורות שאינם קשורים לעבירות ייעודיות אינה יכולה להסביר באופן סביר את ערך כל רכושו של העבריין.

עבירות:

 (2.02) העבירות הן כדלקמן:(א) עבירה של ארגון פשע שעונשה חמש שנות מאסר או יותר; (ב) עבירה לפי סעיף 5, 6 או 7 לחוק הסמים והחומרים המפוקחים – או קונספירציה או לקונספירציה, היות משתף פעולה לאחר המעשה ביחס לעבירה, או ייעוץ כלשהו בנוגע לעבירה מכוח כל אחד מהסעיפים להלן – הועמדו לדין בכתב אישום; (ג) עבירה לפי תת-סעיף 9 (1) או (2), 10 (1) או (2), 11 (1) או (2), 12 (1), (4), (5), (6) או (7), 13 (1) או 14 (1) לחוק הקנאביס – או קונספירציה או ניסיון לקונספירציה, היות משתף פעולה לאחר המעשה ביחס לעבירה, או כל ייעוץ ביחס לעבירה הנובעת מכל תת הסעיפים להלן – הועמד לדין בכתב אישום; ו (ד) עבירה לפי כל אחד מסעיפים 279.01 עד 279.03

העבריין רשאי לקבוע כי רכוש אינו תמורה של פשע:

(2.03) בית משפט לא יתן צו חילוט לפי תת-סעיף (2.01) לגבי כל נכס של העבריין, שעל בסיס מאזן הסתברויות, אינו תמורה מפשע.

דפוס הפעילות הפלילית:

(2.04) בקביעה האם העבריין עסק בדפוס פעילות פלילית המתוארת בפסקה (2.01) (א), ישקול בית המשפט (א) נסיבות העבירה שלפיהן עבריין נידון; (ב) כל מעשה או מחדל – מלבד מעשה או מחדל המהווים את העבירה בגינה נידון העבריין – שבית המשפט מרוצה, על מאזן ההסתברויות, בוצע על ידי העבריין ומהווה עבירה שניתן להגיש בגינה בכתב אישום. על פי כל חוק של הפרלמנט; (ג) כל מעשה או מחדל שבית המשפט מרוצה ממנו, על בסיס מאזן הסתברויות, בוצע על ידי העבריין ומהווה עבירה במקום בו בוצע, ואם היה מבוצע בקנדה, יהווה עבירה שעונשה יוגש על פי כתב אישום לפי כל חוק של הפרלמנט; ו (ד) כל גורם אחר שבית המשפט סבור שהוא רלוונטי.

תנאים – דפוס פעילות פלילית:

(2.05) בית משפט לא יקבע כי עבריין עסק בדפוס של פעילות פלילית אלא אם בית המשפט היה משוכנע, במאזן הסתברויות, שהעבריין ביצע, בתוך התקופה האמורה בפסקה (2.01) (א), (א) מעשים או מחדלים – מלבד מעשה או מחדל המהווים את העבירה בגינה נידון העבריין – המהווים לפחות שתי עבירות חמורות או עבירת ארגון פשע אחד; (ב) מעשים או מחדלים שהם עבירות במקום בו בוצעו ואם היו מבוצעים בקנדה יהוו לפחות שתי עבירות חמורות או עבירה אחת של ארגון פשיעה; אוֹ (ג) מעשה או מחדל המתואר בפסקה (א) המהווים עבירה חמורה ומעשה או מחדל המתוארים בפסקה (ב), שאם בוצעו בקנדה יהוו עבירה חמורה. (ד) כל גורם אחר שבית המשפט סבור שהוא רלוונטי.

תנאים – דפוס פעילות פלילית:

(2.05) בית משפט לא יקבע שעבריין עסק בדפוס של פעילות פלילית אלא אם כן בית המשפט משוכנע, על בסיס מאזן הסתברויות, כי העבריין עבר על החוקים להלן, בתוך התקופה המוזכרת בפסקה (2.01) (א), (א) מעשים או מחדלים – מלבד מעשה או מחדל המהווה את העבירה שבגינה העבריין נידונים – מהווים לפחות שניים חמורים, עבירות או עבירת ארגון פשע אחד; (ב) מעשים או מחדלים שהם עבירות במקום שבוצעו ואם בוצעו בתוך קנדה, תהווה לפחות שתי עבירות חמורות או עבירה של ארגון פשע אחד; אוֹ (ג) מעשה או מחדל המתואר בפסקה (א) כי מהווה עבירה חמורה ומעשה או מחדל המתואר בפסקה (ב) כי, אם התחייבה ב קנדה, תהווה עבירה חמורה.

בקשה לפי תת-סעיף (1) לא נמנעה:

(2.06) אין לפרש דבר בתת-סעיף (2.01) כמונע מהיועץ המשפטי לממשלה להגיש בקשה לפי תת-סעיף (1) לגבי כל נכס.

יוצא מן הכלל:

(2.07) בית משפט רשאי, אם הוא רואה זאת לטובת צדק, להימנע מלהורות צו חילוט כנגד כל רכוש שאחרת יהיה כפוף לחילוט תחת תת-סעיף (2.01). בית המשפט ינמק את טענות ההַחְלָטָה.

נכס מחוץ לקנדה:

(2.1) ניתן להוציא צו לפי סעיף זה בגין של נכס הממוקם מחוץ לקנדה, עם כל שינוי שהנסיבות דורשות.

קנס במקום חילוט: (3) אם שוכנע בית המשפט כי צו החילוט לפי תת-סעיף (1) או (2.01) צריך להיעשות לגבי כל רכושו של עבריין אך הנכס או חלק כלשהו של או עניין בנכס לא יכול להיות כפוף לצו, רשאי בית המשפט, במקום להורות על הנכס או כל חלק או עניין בנכס שייפסל, לחייב את העבריין לשלם קנס בסכום השווה לערך הנכס או חלק או עניין בו. בפרט, בית משפט רשאי להורות על העבריין לשלם קנס אם הנכס או כל חלק או עניין בו (א) לא ניתן לאתר, בעת הפעלת בדיקת נאותות; (ב) הועבר לצד שלישי; (ג) נמצא מחוץ לקנדה; (ד) איבד משמעותית מהערך או הפך חסר ערך; אוֹ (ה) התערבב עם נכס אחר שלא ניתן לחלק ללא קושי.

מאסר במחדל תשלום קנס

(4) היכן שבית משפט יורה על עבריין לשלם קנס מכוחו לתת-סעיף (3), יהיה רשאי בית המשפט (א) להטיל, כברירת מחדל על פני תשלום קנס זה, תנאי של מאסר (i) לא יעלה על שישה חודשים, כאשר הסכום של הקנס אינו עולה על עשרת אלפים דולר, (ii) לא פחות משישה חודשים ולא יעלה שנים עשר חודשים, כאשר סכום הקנס עולה עשרת אלפים דולר אך אינו עולה עשרים אלף דולר, (iii) לא פחות משנים עשר חודשים ולא יעלה שמונה עשר חודשים, כאשר סכום הקנס עולה על עשרים אלף דולר אך אינו עולה חמישים אלף דולר, (iv) לא פחות משמונה עשר חודשים ולא יעלה שנתיים, כאשר סכום הקנס עולה על חמישים אלף דולר אך אינו עולה על מאה אלף דולר, (v) לא פחות משנתיים ולא יותר משלוש שנים, כאשר סכום הקנס עולה מאה אלף דולר אך אינו עולה על מאתיים וחמישים אלף דולר, (vi) לא פחות משלוש שנים ולא יעלה על חמש שנים, כאשר סכום הקנס עולה מעל מאתיים וחמישים אלף דולר אבל לא עולה על מיליון דולר, או (vii) לא פחות מחמש שנים ולא יעלה על עשר שנים, כאשר סכום הקנס עולה על מיליון דולר; ו (ב) להורות כי תקופת המאסר הוטלה בהתאם לסעיף (א) יוגש ברציפות לכל תקופת מאסר אחרת המוטלת על העבריין או שהעבריין משרת כבר.

תוכנית עדין לא זמינה לעבריין

5) סעיף 736 אינו חל על עבריין שנגזר עליו קנס לפי תת-סעיף (3).

הגדרת הצו

 462.371 (1) בסעיף זה, הזמנה פירושה הזמנה שבוצעה לפי סעיף 462.37 או 462.38.

ביצוע

 (2) ניתן לבצע הזמנה בכל מקום בקנדה

הגשת צו ממחוז אחר

(3) מקום בו היועץ המשפטי לממשלה של פרובינציה בה רכוש נשוא צו שניתן במחוז אחר מקבל עותק מאושר של הצו ומגיש אותו לבית המשפט העליון של סמכות השיפוט הפלילית של המחוז בו הנכס נמצא. הצו יירשם כפסק דין של אותו בית משפט.

היועץ המשפטי לממשלה בקנדה

 (4) קיבל היועץ המשפטי לממשלה בקנדה העתק מאושר של הוראה שניתנה במחוז בגין רכוש הממוקם במחוז אחר ומגיש את הצו לבית המשפט העליון לשיפוט הפלילי של המחוז בו נמצא הנכס, הצו יירשם כפסק דין של אותו בית משפט.

 השפעת ההזמנה הרשומה

(5) לצו, ממועד הגשתו לבית משפט במחוז לפי תת-סעיף (3) או (4), אותה תוקף כאילו היה צו שהורה בית משפט זה במקור.

הודעה

(6) הוגש צו לבית משפט לפי תת-סעיף (3) או (4), לא ייצא לפועל לפני הודעה בהתאם לתת-סעיף 462.41 (2) ניתן לכל אדם שלדעת בית המשפט , נראה שיש לו אינטרס תקף בנכס.

יישום סעיף 462.42

(7) סעיף 462.42 חל, בשינויים שהנסיבות מחייבות, לגבי אדם הטוען לעניין בנכס נשוא צו שהוגש לפי תת-סעיף (3) או (4).

הבקשה לפי סעיף 462.42 תיעשה באחת מָחוֹז

(8) אין אדם רשאי להגיש בקשה לפי סעיף 462.42 ביחס לנכס נשוא צו שהוגש לפי תת-סעיף (3) או (4) אם אותו אדם הגיש בעבר בקשה לגבי אותו נכס במחוז אחר. .

 מציאת בית משפט אחד מחייבת

(9) קביעתו של בית משפט של מחוז ביחס לנכס נשוא צו שהוגש לפי תת-סעיף (3) או (4), האם פונה כאמור בתת-סעיף 462.42 (4) מושפע או לא? החילוט המתייחס לאותו תת-סעיף או הצהרת טיבו והיקפו של האינטרס של המבקש לפי תת-סעיף זה מחייב את בית המשפט העליון של סמכות השיפוט הפלילית של המחוז שבו הוזמן הצו כפסק דין.

בקשת חילוט

462.38 (1) מקום בו נמסר מידע לגבי עבירה ייעודית, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להגיש בקשה בפני שופט בבקשה לצו חילוט לפי תת-סעיף (2) לגבי כל נכס.

 צו חילוט רכוש

(2) בכפוף לסעיפים 462.39 עד 462.41, כאשר תוגש פנייה לשופט לפי תת-סעיף (1), השופט, אם משוכנע כי (א) כל נכס הוא, מעבר לכל ספק סביר, תמורה של פשע, (ב) אותו נכס הושג על ידי ביצוע עבירה ייעודית שבגינה נפתחו הליכים, ו (ג) הנאשם שהואשם בעבירה המוזכרת בפסקה (ב) נפטר או נמלט, להורות על חילוט הנכס להוד מלכותה להיפטר כפי שהיועץ המשפטי לממשלה מורה או לטפלו בכל דרך אחרת בהתאם לחוק.

נכס מחוץ לקנדה

(2.1) ניתן להוציא צו לפי סעיף זה לגבי נכסים הנמצאים מחוץ לקנדה, עם כל שינוי שהנסיבות מחייבות.

אדם נחשב כנעדר

(3) לענין סעיף זה, יראו אדם כמי שנעדר בקשר לעבירה ייעודית אם (א) נמסר מידע הטוען לביצוע העבירה על ידי האדם, (ב) הוציאו צו מעצר לאדם או זימנו אותו ביחס למידע זה, ו (ג) נעשו ניסיונות סבירים לעצור את האדם בהתאם לצו או להגיש את הזימון וניסיונות אלו לא צלחו במהלך שישה חודשים המתחילים ביום הוצאת הצו או הזימון, או, במקרה של אדם שלא היה או מעולם לא היה בקנדה, לא ניתן להביא את האדם בתוך תקופה זו לתחום השיפוט בו ניתן הצו או הזימון, אז יראו אותו כמי שנעלם ביום האחרון של אותה תקופה של שישה חודשים.

הסקה

462.39 לצורך תת-סעיף 462.37 (1) או 462.38 (2), רשאי בית המשפט להסיק כי רכוש התקבל או נגזר כתוצאה מביצוע עבירה ייעודית כאשר ראיות קובעות כי הערך, לאחר ביצוע אותה עבירה, מכל רכושו של האדם הנטען שביצע את העבירה עולה על ערך כל רכושו של אותו אדם לפני ביצוע אותה עבירה ובית המשפט משוכנע כי הכנסתו של אותו אדם ממקורות שאינם קשורים לעבירות ייעודיות שביצע אותו אדם לא יכול להסביר באופן סביר עליית ערך כזו.

העברות ניתנות לביטול

462.4 בית משפט רשאי, (א) טרם הוראת חילוט רכוש לפי תת-סעיף 462.37 (1) או (2.01) או 462.38 (2), ו (ב) במקרה של נכס שבגינו ניתן צו איסור פרסום לפי סעיף 462.33, בו הומצאה ההוראה בהתאם לתת-סעיף 462.33 (8), לבטל כל העברה או העברת הנכס שהתרחשו לאחר תפיסת הנכס או שירות הצו לפי סעיף 462.33, אלא אם כן ההעברה או ההעברה בוצעו מתוך התחשבות באדם הפועל בתום לב.

הודעה

462.41 (1) בטרם יינתן צו לפי תת-סעיף 462.37 (1) או (2.01) או 462.38 (2) ביחס לנכס כלשהו, ​​בית המשפט יחייב מתן הודעה בהתאם לתת-סעיף (2) שיינתן לכל אדם שלדעת בית המשפט נראה שיש לו אינטרס תקף בנכס ו(ביהמ”ש) רשאי לשמוע אותו.

אופן מתן הודעה

(2) תינתן הודעה (א) באופן שבית המשפט יורה או שניתן לפרט בתקנון בית המשפט; (ב) לפרט את התקופה שסבור בית המשפט כי היא סביר או שתתקבע בתקנון בית המשפט במסגרתו רשאי אדם להגיש לבית המשפט בקשה בעניין הנכס; ו (ג) לפרט את העבירה המיועדת לדין ותיאור הנכס.

צו שיקום רכוש

(3) משוכנע בית משפט כי כל אדם, למעט (א) מי שהואשם בעבירה ייעודית או הורשע בעבירה, או (ב) אדם שרכש זכויות או זכות החזקה בה רכוש מאדם המוזכר בפסקה (א) בנסיבות המעוררות הסקה סבירה שהכותרת או הזכות הועברו לצורך הימנעות מחילוט הנכס, הוא הבעלים החוקי או זכאי כדין להחזיק בנכס כלשהו. או כל חלק ממנו שאחרת ייבטל על פי תת-סעיף 462.37 (1) או (2.01) או 462.38 (2) ושהאדם נראה חף מכל שותפות לעבירה המוזכרת בפסקה (א) או מכל קונספציה ביחס אליה. לעבירה כזו רשאי בית המשפט להורות להחזיר את הנכס או חלק ממנו לאותו אדם.

בקשה של אדם הטוען ריבית להקלה בחילוט

462.42 (1) כל אדם הטוען לעניין בנכס שחולט לידי הוד מעלתה לפי תת-סעיף 462.37 (1) או (2.01) או 462.38 (2) רשאי, תוך שלושים יום לאחר החילוט, להגיש בקשה בהודעה בכתב לשופט. צו על פי תת-סעיף (4) אלא אם כן הוא (א) מי שהואשם בעבירה ייעודית שהורשעה בחילוט או הורשע בה; או (ב) אדם שרכש בעלות על זכות או החזקה בנכס מאדם הנזכר בפסקה (א) בנסיבות המובילות להסקת סבירות שהכותרת או הזכות הועברו מאותו אדם לצורך העניין הימנעות מחילוט הנכס.

יום קבוע לשמיעה

(2) השופט שאליו מוגשת בקשה לפי תת-סעיף (1) יקבע יום לדיון לא פחות משלושים יום מיום הגשת הבקשה.

הודעה

3) מבקש יגיש הודעה על הבקשה שהוגשה לפי תת-סעיף (1) ועל הדיון בה ליועץ המשפטי לממשלה לפחות חמישה עשר ימים לפני היום שנקבע לדיון.

צו הצהרת ריבית אינו כפוף לחילוט

(4) כאשר, בדיון בבקשה שהוגשה תת -סעיף (1), השופטת משוכנעת כי המבקש אינו אדם האמור בפסקה (1) (א) או (ב) ונראה חף מכל שותפות בכל עבירה ייעודית שהביאה לחילוט או לשיתוף פעולה כלשהו ביחס לכל עבירה כאמור, רשאית השופטת לתת צו שיצהיר כי אינטרס המבקש אינו מושפע מהחילוט והצהרת טיבו והיקפו של הריבית.

ערעור על הצו לפי תת-סעיף (4)

(5) מבקש או היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער לבית המשפט המחוזי על צו על פי תת-סעיף (4) והוראות חלק XXI לגבי הליך ערעורים חלים, בשינויים שהנסיבות מחייבות, על ערעורים לפי תת-סעיף זה.

החזרת רכוש

(6) על היועץ המשפטי לממשלה, בתגובה לכל פנייה ליועץ המשפטי לממשלה, מכל מי שקיבל צו לפי תת-סעיף (4) ולאחר שפג תוקף המועד להגשת ערעור על בקשה זו לפי תת-סעיף (5) נקבע, (א) להורות כי הנכס או החלק ממנו שאליו מתייחסת אינטרס המבקש יוחזרו למבקש; או (ב) להורות כי סכום השווה לערך הריבית של המבקש, כפי שהוצהר בצו, ישולם למבקש.

סילוק שיורי של רכוש שנתפס או מטופל על פי צווים מיוחדים או צווי ריסון

462.43 (1) היכן שהרכוש חולט לפי צו שהוצא לפי סעיף 462.32, ניתן צו איסור פרסום לפי סעיף 462.33 ביחס לנכס כלשהו או הוכרה הכרה לפי סעיף 462.34 (4) (א) ב ביחס לכל נכס ולשופט, בבקשה שהגיעו לשופט על ידי היועץ המשפטי לממשלה או כל אדם שיש לו אינטרס בנכס או על פי החלטת השופט עצמו, לאחר הודעה ליועץ המשפטי לממשלה ולכל אדם אחר בעל אינטרס רכוש, משוכנע כי הנכס לא יידרש עוד לצורך סעיף 462.37,462.38 או כל הוראה אחרת בחוק זה או בכל חוק אחר של הפרלמנט בדבר חילוט או לצורך כל חקירה או כראיה בכל הליך,

השופט:

(א) במקרה של צו איסור פרסום, יבטל את הצו; (ב) במקרה של הכרה, יבטל את ההכרה; ו

(ג) במקרה של רכוש שנתפס על פי צו שניתן לפי סעיף 462.32 או רכוש שבשליטת מי שנתמנה לפי סעיף 462.331 (1) (א), (ט) אם החזקה בו על ידי האדם שממנו נלקחה היא חוקית, יורה להחזירו לאותו אדם,

(ii) אם החזקה בו על ידי האדם שממנו נלקחה אינה חוקית והבעלים החוקי או הזכאי כדין להחזקתו ידוע, יורה להחזירו לבעלים החוקי או למי שיש לו כדין לרשותו, או

(iii) אם החזקה בו על ידי האדם שממנו נלקחה אינה חוקית ואין הבעלים החוקי או הזכאים כדין להחזקתו לא ידוע, רשאי להורות על חילוט לידי הוד מעלתה, להיפטר על ידי היועץ המשפטי לממשלה או שיטופל באופן שונה ובהתאם לחוק.

נכס מחוץ לקנדה  Biens à l’étranger

(2) ניתן להוציא צו לפי סעיף זה לגבי נכסים הנמצאים מחוץ לקנדה, עם כל שינוי שהנסיבות מחייבות.

ערעורים על צווים מסוימים

462.44 כל מי שחושב שהוא נפגע מהוראה שניתנה לפי תת-סעיף 462.38 (2) או 462.41 (3) או סעיף 462.43 רשאי לערער על הצו כאילו הצו היה ערעור על הרשעה או על פסק דין או פסק דין של זיכוי, לפי העניין, לפי חלק XXI, וחלק זה חל, בשינויים שהנסיבות מחייבות, לערעור כאמור.

השעיית חילוט עד הערעור

462.45 למרות חלק זה, הפעלת צו חילוט או שיקום רכוש לפי תת-סעיף 462.34 (4), 462.37 (1) או (2.01), 462.38 (2) או 462.41 (3) או סעיף 462.43 מושעה עד תום:

(א) כל בקשה שהוגשה לגבי הנכס לפי כל אחת מההוראות האלה או כל הוראה אחרת של חוק פרלמנט זה או כל אחר הקובע שיקום או חילוט של רכוש כזה,

(ב) כל ערעור שנלקח על צו החילוט או השיקום בגין הנכס, או

(ג) כל הליך אחר בו מוטלת בספק זכות התפיסה של הנכס, ואין לחלט רכוש תוך שלושים יום לאחר מתן צו החילוט לפי אחת מההוראות הללו.

העתקים של מסמכים שהוחזרו או חוללו

462.46 (1) אם מסמך כלשהו הוחזר או הורה להחזירו, יחולט או מטופל בדרך אחרת לפי תת-סעיף 462.34 (3) או (4), 462.37 (1) או (2.01), 462.38 (2) או 462.41 (3) או סעיף 462.43, היועץ המשפטי לממשלה רשאי, לפני החזרת המסמך או קיום ההוראה, לגרום להעתקת המסמך ולשמור אותו.

כוח הוכחה

(2) כל העתק שנעשה לפי תת-סעיף (1) יהיה, אם יאושר כהעתק אמיתי על ידי היועץ המשפטי לממשלה, יתקבל כראיה, ובהעדר ראיות המנוגדות לו, באותו מידת הוכחה כמו המסמך המקורי.

הכנסה מפשע פירושה כל רכוש, הטבה או יתרון, בתוך קנדה או מחוצה לה, שהושג או נגזר ישירות או בעקיפין כתוצאה (א) מביצוע עבירה ייעודית בקנדה, או (ב) מעשה או מחדל בכל מקום שהוא, אם זה קרה בקנדה, היה מהווה עבירה ייעודית.

צו חילוט רכוש:                              

462.37 (1) בכפוף לסעיף זה ולסעיפים 462.39 עד 462.41, אם עבריין הורשע, או שוחרר על פי סעיף 730, בעבירה ייעודית ובית המשפט הטיל עונש על העבריין או שחרר אותו, בבקשה של היועץ המשפטי לממשלה, מתקבל על דעתו, על פי מאזן ההסתברויות, כי כל נכס הוא הכנסה של פשע המתקבל על ידי ביצוע העבירה המיועדת, יורה בית המשפט כי יחולט הנכס לידי הוד מלכותה לשימוש כפי שהיועץ המשפטי לממשלה יורה או לטיפול באופן שונה בהתאם לחוק.

הכנסות הפשע - עבירות אחרות:

(2) אם הראיות לא קבעו לשביעות רצון בית המשפט כי נכס שבגינו יינתן צו חילוט לפי תת-סעיף (1) הושג באמצעות ביצוע העבירה המיועדת שבעקבותיה העבריין הורשע או שוחרר, אך בית המשפט משוכנע, מעבר לכל ספק סביר, כי הרכוש הוא תמורה לפשע, בית המשפט רשאי לקבוע פקודת חילוט לפי תת-סעיף (1) ביחס לאותה נכס.

צו החילוט - נסיבות מיוחדות:

(2.01) (2.01) בית משפט המטיל עונש על עבריין שהורשע בעבירה המתוארת בתת-סעיף (2.02), על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה ובכפוף לסעיף זה ולסעיפים 462.4 ו- 462.41, יורה כי כל רכוש של העבריין שזוהה על ידי היועץ המשפטי לממשלה בבקשה יחולט לידי הוד מעלתה, ויש להיפטר מהרכוש בכפוף להוראת היועץ המשפטי לממשלה או לטפל (בנכס) בהתאם לחוק, אם בית המשפט שבע רצון, על איזון של הסתברויות, כי (א) תוך 10 שנים טרם תחילת ההליכים בגין העבירה בגינה נידון העבריין, העבריין עסק בדפוס פעילות פלילית לצורך קבלת הטבה מהותית במישרין או בעקיפין, כולל הטבה כספית; או (ב) הכנסתו של העבריין ממקורות שאינם קשורים לעבירות ייעודיות אינה יכולה להסביר באופן סביר את ערך כל רכושו של העבריין.

עבירות:

...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.