(14/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

RSC Criminal Code 1985 – Order of forfeiture of property on conviction

צו חילוט רכוש בהרשעה

490.1 (1) בכפוף לסעיפים 490.3 עד 490.41, אם אדם הורשע, או שוחרר לפי סעיף 730, בעבירה פלילית לפי חוק זה או חוק השחיתות של פקידי ציבור זרים, ועל פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, ובית המשפט משוכנע, במאזן הסתברויות, כי רכוש הקשור לעבירה וקשור לביצוע העבירה, בית המשפט יפעל כדלקמן:

(א) אם החלה העמדה לדין על העבירה בעניינה של ממשלת פרובינציה וניהלה על ידי אותה ממשלה או מטעמה, יורה בית המפשט לחלט את הנכס לידי הוד מלכותה ועל זכותה של אותה פרובינציה להיפטר או לטפל ברכוש בהתאם לחוק וזאת על ידי היועץ המשפטי לממשלה או עורך הדין של אותו מחוז; ו

(ב) בכל מקרה אחר, להורות על חילוט הנכס לידי הוד מעלתה בזכות קנדה להיפטר או לטפל אחרת בהתאם לחוק על ידי חבר המועצה החופשית של המלכה לידי קנדה לשימוש שייקבע על ידי המושל.

בקשה לחילוט הון

490.2 (1) אם נמסר מידע בגין עבירה הוגנת כתב אישום לפי חוק זה או חוק השחיתות של פקידי ציבור זרים, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להגיש בקשה בפני שופט לצו חילוט לפי תת-סעיף (2).

צו חילוט רכוש

(2) בכפוף לסעיפים 490.3 עד 490.41, השופט שאליו הוגשה בקשה לפי תת-סעיף (1) יורה כי הנכס הכפוף לבקשה יחולו וייפטרו ממנו בהתאם לתת-סעיף (4), זאת במידה שהשופט משוכנע:

(א) מעבר לכל ספק סביר כי הנכס הינו רכוש הקשור לעבירות;

(ב) כי נפתחו הליכים בגין עבירה המוגשת לכתב אישום לפי חוק זה או חוק השחיתות של פקידי ציבור זרים ביחס לנכס; ו

(ג) כי הנאשם המואשם בעבירה נפטר או נעלם.

העברות ניתנות לביטול

490.3 בית משפט רשאי, בטרם יורה על חילוט רכוש הקשור לעבירה לפי תת-סעיף 490.1 (1) או 490.2 (2), לבטל כל העברה של הרכוש שהתרחשה לאחר תפיסת הנכס, או לאחר ביצוע מעצר, אלא אם כן ההעברה היו תמורה לאדם שפעל בתום לב.

צו שיקום רכוש

(3) בית משפט רשאי להורות כי הנכס כולו או חלקו שאחרת יחולט לפי תת-סעיף 490.1 (1) או 490.2 (2) יוחזר לאדם – למעט מי שהואשם בעבירה פלילית לפי חוק זה ,או חוק השחיתות של פקידי ציבור זרים, או אדם שרכש מאדם כזה זכות, או החזקה בנכס בנסיבות שמובילות להסקה שהכותרת או הזכות הועברו במטרה להימנע מהחילוט של הנכס – אם בית המשפט משוכנע שהאדם הוא הבעלים החוקי או שהוא זכאי כדין להחזיק ברכוש כולו או בחלקו, ושהאדם נראה חף מכל שותפות לעבירה, או התעלמות ביחס אליה.

אי חילוט רכוש

(3) בכפוף לצו שניתן לפי תת-סעיף 490.4 (3), אם בית המשפט סבור שההשפעה של צו חילוט שניתן לפי תת-סעיף 490.1 (1) או 490.2 (2) לא תהיה פרופורציונלית לאופיו וחומרתו של העבירה, הנסיבות סביב ביצוע העבירה והרישום הפלילי, אם בכלל, של מי שהואשם או הורשע בעבירה, לפי העניין, היא רשאית להחליט שלא להורות על חילוט הנכס או חלק מהרכוש והוא רשאי לבטל כל צו איסור פרסום שניתנו לגבי אותו נכס או חלק מן הנכס.

יישום

490.5 (1) היכן שנכס הקשור לעבירה חולט לידי הוד מעלתה על פי צו שניתן לפי תת-סעיף 490.1 (1) או 490.2 (2), כל מי שטוען לעניין בנכס, למעט:

(א) במקרה של נכס שחולט על פי צו שניתן לפי סעיף קטן 490.1 (1), מי שהורשע בעבירה המוגשת בגין עבירה של הנכס,

(ב) במקרה של רכוש שחולט על פי צו שניתן לפי סעיף קטן 490.2 (2), מי שהואשם בעבירה המוגשת בגין עבירה של הנכס, או

(ג) אדם שרכש בעלות על זכות או החזקה בנכס מאדם הנזכר בפסקה (א) או (ב) בנסיבות המולידות מסקנה סבירה שהכותרת או הזכות הועברו מאותו אדם. לצורך הימנעות מחילוט הנכס, רשאי, תוך שלושים יום לאחר החילוט, לפנות בהודעה בכתב לשופט בבקשה לצו לפי תת-סעיף (4).

ערעורים על צווים לפי סעיף קטן 490.2 (2)

490.6 כל אדם שלדעתו נפגע מהוראה שניתנה לפי תת-סעיף 490.2 (2) רשאי לערער מהצו כאילו היה הצו ערעור על הרשעה או על פסק דין או פסק דין של זיכוי, לפי העניין. לפי חלק XXI, וחלק זה חל, עם כל שינוי שהנסיבות דורשות, בגין ערעור שכזה.

צו חילוט רכוש בהרשעה

490.1 (1) בכפוף לסעיפים 490.3 עד 490.41, אם אדם הורשע, או שוחרר לפי סעיף 730, בעבירה פלילית לפי חוק זה או חוק השחיתות של פקידי ציבור זרים, ועל פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, ובית המשפט משוכנע, במאזן הסתברויות, כי רכוש הקשור לעבירה וקשור לביצוע העבירה, בית המשפט יפעל כדלקמן:

(א) אם החלה העמדה לדין על העבירה בעניינה של ממשלת פרובינציה וניהלה על ידי אותה ממשלה או מטעמה, יורה בית המפשט לחלט את הנכס לידי הוד מלכותה ועל זכותה של אותה פרובינציה להיפטר או לטפל ברכוש בהתאם לחוק וזאת על ידי היועץ המשפטי לממשלה או עורך הדין של אותו מחוז; ו

(ב) בכל מקרה אחר, להורות על חילוט הנכס לידי הוד מעלתה בזכות קנדה להיפטר או לטפל אחרת בהתאם לחוק על ידי חבר המועצה החופשית של המלכה לידי קנדה לשימוש שייקבע על ידי המושל.

בקשה לחילוט הון

490.2 (1) אם נמסר מידע בגין עבירה הוגנת כתב אישום לפי חוק זה או חוק השחיתות של פקידי ציבור זרים, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להגיש בקשה בפני שופט לצו חילוט לפי תת-סעיף (2).

צו חילוט רכוש

(2) בכפוף לסעיפים 490.3 עד 490.41, השופט שאליו הוגשה בקשה לפי תת-סעיף (1) יורה כי הנכס הכפוף לבקשה יחולו וייפטרו ממנו בהתאם לתת-סעיף (4), זאת במידה שהשופט משוכנע:

(א) מעבר לכל ספק סביר כי הנכס הינו רכוש הקשור לעבירות;

(ב) כי נפתחו הליכים בגין עבירה המוגשת לכתב אישום לפי חוק זה או חוק השחיתות של פקידי ציבור זרים ביחס לנכס; ו

(ג) כי הנאשם המואשם בעבירה נפטר או נעלם.

העברות ניתנות לביטול

490.3 בית משפט רשאי, בטרם יורה על חילוט רכוש הקשור לעבירה לפי תת-סעיף 490.1 (1) או 490.2 (2), לבטל כל העברה של הרכוש שהתרחשה לאחר תפיסת הנכס,...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.