(14/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Social web knowledge sharing and innovation performance in knowledge-intensive manufacturing SMEs

שיתוף ידע רשתי חברתי וביצועים חדשניים בידע מרוכז בארגונים בינוניים וקטנים (SMEs).

5. דיון

מאמר זה מודל איטגרטיבי עקרוני המבוסס בתיאוריית טכנולוגיה-ארגון-סביבה TOE, להעריך את האפקטיביות של הגורמים השונים על שיתוף ידע רשתי חברתי והשפעתו על ביצועי חדשנות בארגונים יצרניים בינוניים וקטנים SMEs. התוצאות האמפיריות מראות כי לגורמים השונים יש השפעות שונות על שיתוף ידע רשתי חברתי. בהתייחס להקשר הטכנולוגי, התוצאות מראות כי אינטגרציה של מערכות מידע IS משפיעה באופן חיובי על שיתוף ידע רשתי חברתי. הממצא הראשון מאשר מחקר קיים המנתח טכנולוגיית אינטרנט (e.g. Zhu et al. 2006; Zhu and Kraemer 2005), אשר מצא כי אינטגרציה טכנולוגית משפיעה חיובית על גודל השימוש בעסק מקוון (Zhu et al. 2006) ומשפיעה חיובית על ערכו של העסק המקוון (Zhu and Kraemer 2005). אולם הספרות גורסת כי מקורות מידע לא מוחשיים חשובים גם כן כיון שכל חברה יכולה לרכוש מערכת מידע (Bharadwaj 2000; Colomo-Palacios et al. 2013; Soto-Acosta and Meroño-Cerdan 2008). לכן, חברות זקוקות לאינטגרציה של מערכות מידע IS אולם גם לכישורי מערכות IT כדי להפיק את המירב מהטכנולוגיה. Soto-Acosta et al. (2010b) מצא כי משאבי מערכות IT לא מוחשיים כגון כישורי מערכות IT ולימוד הם קריטיים ומכריעים בפריסה שלהם בתוך הארגון וזו משפיעה לבסוף על הערך העסקי.

בנוגע להקשר הארגוני, תוצאות מראות קשר חיובי בין שיטות ניהול משאבי אנוש מבוססות מחוייבות ושיתוף ידע רשתי חברתי. ממצא זה תומך במחקרים קודמים (Collins and Smith 2006) אשר אמנם לא התמקדו בטכנולוגיות אינטרנט אך מצאו קשר משמעותי בין שיטות ניהול משאבי אנוש המבוססות על מחוייבות ושיתוף מידע בין עובדים, בנוסף Gardner (2012) מצא כי לחץ ביצוע מקטין שיתוף מידע. לכן, חברות יצרניות בינוניות וקטנות SMEs נדרשות להתמקד בשיטות ניהול משאבי אנוש המבוססות מחוייבות יותר מאשר שיטות מבוססות מסחר, כדי ליצור אווירה חברתית המעודדת שיתוף ידע רשתי חברתי (Hernández-López et al. 2010). תוצאות אודות גורמים בהקשר הסביבתי מציגים קשר לא משמעותי בין תחרות רוחבית ושיתוף ידע רשתי. ממצא זה בחלקו לא תומך במחקרים קודמים (Chan et al. 2012; Zhu et al. 2006), אשר מצאו שתחרות מרתיעה חברות מלהשתמש בטכנולוגיות אינטרנט. לפיכך, אף כי תחרות חיצונית נמצאה שמשפיעה חיובית על אימוץ טכנולוגיות אינטרנט (Del Aguila-Obra and Padilla-Melendez 2008; Wang and Ahmed 2009) ומשפיעה שלילית על שימוש בטכנולוגיות אינטרנט (Zhu et al. 2004, 2006), תחרות רוחבית לא השפיעה על שיתוף ידע רשתי חברתי בחברות יצרניות בינוניות וקטנות SMEs. בנוסף, ממצא זה מדגים ששיתוף ידע רשתי חברתי נובע מטכנולוגיות פנימיות ומשאבים ארגוניים יותר מאשר לחץ חיצוני.

כמו כן, התוצאות מראות קשר חיובי בין שיתוף ידע רשתי חברתי וביצועים חדשניים. ממצאים אלו נתמכים במחקרים קודמים אשר מציינים כי שיתוף ידע קודם לחדשנות (e.g. Capon et al. 1992; Griffin and Hauser 1996) וכן מחקרים המציינים כי שימוש בטכנולוגיות אינטרנט (כולל שיתוף ידע) מקושרים לחדשנות (Meroño-Cerdan et al. 2008a, b). לכן, למרות שהספרות מציינת שהחדשנות לא ניתנת להפרדה בקלות לשלבים או לחלקים וחדשנות לא מתקדמת באופן רציף וישיר (Anderson et al. 2004), המאפיינים של שיתוף ידע רשתי חברתי מאפשרים הגדלת האפקטיביות של שיתוף מידע וידע אשר בתורו מוביל לתוצאות חדשניות גבוהות יותר. בנוסף, התוצאות תומכות בהשפעה מתווכת של שיתוף ידע רשתי חברתי בקשרי הגומלין בין שיטות ניהול משאבי אנוש מבוססות מחוייבות וביצועי חדשנות. ממצא זה מאשר מחקר קודם אשר מצא כי שיטות ניהול משאבי אנוש אינן קשורות לחדשנות למעט אם הן מתחשבות בידע של העובדים (Lopez-Cabrales et al. 2009). לכן, שיטות ניהול משאבי אנוש המבוססות מחוייבות צפויות לעודד עובדים לעבוד יחד ולשתף ידע ברשתות חברתיות, סביבה תומכת שכזו לשיתוף פעולה ושיתוף ידע צפויה לתרום לביצועי החדשנות.

6. מסקנות, מגבלות ומחקר עתידי

הספרות מתייחסת לניהול מידע כשילוב של שיטות הכוללות: רכישת/יצירת מידע, הפצת מידע, שימוש במידע (Darroch 2003; Jayasingam et al. 2013; Tiwana 2003). שיטות אלו חולקות את השימוש במידע כמרכיב חיוני להוסיף וליצור ערך (Alavi and Leidner 2001; Pérez-López and Alegre 2012). אולם, על מנת ליצור או להעביר מידע, יש צורך ליצור אינטראקציה מסוג מסוים בין האנשים. במובן זה, שיתוף מידע נחשב חיוני להשגת התוצאות בניהול מידע (Valkokari et al. 2012). לכן, מקובל לחשוב כי הישרדותו והצלחתו של ארגון נשענים על המאמץ והאינטראקציות של העובדים בפיתוח הכישורים ויצירת המידע בהפיכת רעיונות לחדשניים. כיום, חברות עושות שימוש בטכנולוגיות של רשתות חברתיות על מנת להגדיל את שיתוף המידע ושיתוף הפעולה (Sigala and Chalkiti 2014). לכן, הופך להיות חיוני שחברות יקלטו טכנולוגיות של רשתות חברתיות על מנת לתמוך בשיתוף הידע והמידע בתוכן (Del Giudice and Maggioni 2014). למרות שמחקרים קודמים הרחיבו את הבנת הנושא, הספרות נוטה להתמקד בחברות גדולות. מעט מחקרים ניתחו חברות בינוניות וקטנות SMEs, ואף פחות מכך על חברות יצרניות בינוניות וקטנות (Soto-Acosta et al. 2015). מחקר זה הראה את הגורמים המשפיעים על שיתוף מידע רשתי חברתי והשפעותיו על ביצועי החדשנות בחברות יצרניות בינוניות וקטנות SMEs. המחקר גם בחן האם שיתוף מידע רשתי חברתי מתווך את הקשר בין שיטות ניהול משאבי אנוש וביצועי חדשנות. התוצאות מראות שטכנולוגיה וגורמים ארגוניים הם המניעים העיקריים לשיתוף מידע רשתי חברתי ותוצאה זו מתווכת בין שיטות ניהול משאבי האנוש וביצועי החדשנות. ממצאים אלה מדגישים כי החברות צריכות לשים לב לגורמים השונים כדי להרחיב את שיתוף המידע הרשתי חברתי וכי אינטגרציה במערכות המידע ביחד עם שיטות ניהול משאבי אנוש המבוססות מחויבות יוצרים הקשר המגביר שיתוף מידע רשתי חברתי אשר בתורו יוצר חדשנות וידע.

כמו בכל מחקר, מחקר זה ניחן במספר מגבלות אשר יכולות לקבל התייחסות במחקר עתידי. ראשית, הדוגמא המובאת היא מספרד. ייתכן כי הממצאים ניתנים להרחבה למדינות אחרות כיון שהכלכלה וההתפתחות הטכנולוגית דומים בספרד ובמדינות האחרות החברות ב OECD. אולם, במחקר עתידי, מדגם מייצג המשלב חברות ממדינות אחרות יכול לסייע בזווית ראייה בינלאומית על הנושא. שנית, פיתוח כלים ממשיים בספרות מערכות המידע הוא תהליך מתמשך הכולל פיתוח, בדיקה וכיול (Zhu et al. 2004, 2006). למרות שאמינות ותקפות נבדקו אמפירית בנתוני מחקר זה, מחקרים נוספים המאשרים נדרשים כדי לקבוע ולאשש את התוצאות. שלישית, מחקר זה נוקט במצג סטטי, רוחבי של גורמים נתמכים המשפיעים על שיתוף מידע רשתי חברתי, דבר אשר גורם לקושי בזיהוי כיצד הגורמים וחשיבותם יכולים להשתנות לאורך השנים. מחקר אורכי יכול להעשיר את הממצאים. רביעית, מדדי ביצועי חדשנות הינם סובייקטיביים במובן שהם מבוססים על סולם Likert לתגובה הניתן ע”י מנהלים. בכך, יתכן ויש עניין בהוספת מדדי ביצוע אובייקטיביים למדידת מבנה זה (Rosenzweig 2016). בנוסף, עיצוב מחקרים עתידיים צריך לכלול דרגות שונות של חדשנות (קיצוני או מדורג) וצורות אחרות של חדשנות (Della Peruta et al. 2016; Friesike et al. 2015). הצעות אלו צריכות להילקח בחשבון במחקרים עתידיים כדי להגביר את האמינות של ממצאי מחקר זה.

image1 155 Springer                                                                        P. Soto-Acosta et al.

שיתוף ידע רשתי חברתי וביצועים חדשניים בידע מרוכז בארגונים בינוניים וקטנים (SMEs).

5. דיון מאמר זה מודל איטגרטיבי עקרוני המבוסס בתיאוריית טכנולוגיה-ארגון-סביבה TOE, להעריך את האפקטיביות של הגורמים השונים על שיתוף ידע רשתי חברתי והשפעתו על ביצועי חדשנות בארגונים יצרניים בינוניים וקטנים SMEs. התוצאות האמפיריות מראות כי לגורמים השונים יש השפעות שונות על שיתוף ידע רשתי חברתי. בהתייחס להקשר הטכנולוגי, התוצאות מראות כי אינטגרציה של מערכות מידע IS משפיעה באופן חיובי על שיתוף ידע רשתי חברתי. הממצא הראשון מאשר מחקר קיים המנתח טכנולוגיית אינטרנט (e.g. Zhu et al. 2006; Zhu and Kraemer 2005), אשר מצא כי אינטגרציה טכנולוגית משפיעה חיובית על גודל השימוש בעסק מקוון (Zhu et al. 2006) ומשפיעה חיובית על ערכו של העסק המקוון (Zhu and Kraemer 2005). אולם הספרות גורסת כי מקורות מידע לא מוחשיים חשובים גם כן כיון שכל חברה יכולה לרכוש מערכת מידע (Bharadwaj 2000; Colomo-Palacios et al. 2013; Soto-Acosta and Meroño-Cerdan 2008). לכן, חברות זקוקות לאינטגרציה של מערכות מידע IS אולם גם לכישורי מערכות IT כדי להפיק את המירב מהטכנולוגיה. Soto-Acosta et al. (2010b) מצא כי משאבי מערכות IT לא מוחשיים כגון כישורי מערכות IT ולימוד הם קריטיים ומכריעים בפריסה שלהם בתוך הארגון וזו משפיעה לבסוף על הערך העסקי. בנוגע להקשר הארגוני, תוצאות מראות קשר חיובי בין שיטות ניהול משאבי אנוש מבוססות מחוייבות ושיתוף ידע רשתי חברתי. ממצא זה תומך במחקרים קודמים (Collins and Smith 2006) אשר אמנם לא התמקדו בטכנולוגיות אינטרנט אך מצאו קשר משמעותי בין שיטות ניהול משאבי אנוש המבוססות על מחוייבות ושיתוף מידע בין עובדים, בנוסף Gardner (2012) מצא כי לחץ ביצוע מקטין שיתוף מידע. לכן, חברות יצרניות בינוניות וקטנות SMEs נדרשות להתמקד בשיטות ניהול משאבי אנוש המבוססות מחוייבות יותר מאשר שיטות מבוססות מסחר, כדי ליצור אווירה חברתית המעודדת שיתוף ידע רשתי חברתי (Hernández-López et al. 2010). תוצאות אודות גורמים בהקשר הסביבתי מציגים קשר לא משמעותי בין תחרות רוחבית ושיתוף ידע רשתי. ממצא זה בחלקו לא תומך במחקרים קודמים (Chan et al. 2012; Zhu et al. 2006), אשר מצאו שתחרות מרתיעה חברות מלהשתמש בטכנולוגיות אינטרנט. לפיכך, אף כי תחרות חיצונית נמצאה שמשפיעה חיובית על אימוץ טכנולוגיות אינטרנט (Del Aguila-Obra and Padilla-Melendez 2008; Wang and Ahmed 2009) ומשפיעה שלילית על...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.