(22/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

Terrorism Act 2000 4.1

14 רכוש טרור

(1) בחוק זה “רכוש טרור” פירושו –

(א) כסף או רכוש אחר שעשוי לשמש לצורכי טרור (כולל כל משאבים של ארגון),

(ב) ההכנסות מביצוע פעולות טרור, וכן

(ג) הכנסות ממעשים שבוצעו למטרות טרור.

(2) בתת-סעיף (1) –

(א) הפניה להכנסות מעשה כוללת התייחסות לכל נכס אשר מייצג כולו או חלקו, במישרין או בעקיפין, את ההכנסות של המעשה (לרבות תשלומים או תגמולים אחרים בקשר לביצועו), וכן

(ב) ההתייחסות למשאבי הארגון כוללת התייחסות לכל כסף או רכוש אחר אשר מיושם או זמין, או שיש ליישם או להעמיד לרשותו, לשימוש הארגון.

23 חילוט: עבירות רכוש טרור

(1) בית המשפט שבאמצעותו או בפניו הורשע אדם בעבירה לפי כל אחד מהסעיפים 15 עד 18 רשאי להורות על צו חילוט בהתאם להוראות סעיף זה.

(2) מקום שהורשע אדם בעבירה לפי סעיף 15 (1) או (2) או 16, רשאי בית המשפט להורות על חילוט כל כסף או רכוש אחר אשר בעת העבירה היה לאדם ברשותם בבעלותם או בשליטתם ואשר –

(א) שימש למטרות טרור, או

(ב) התכוונו להשתמש בו לטרור, או שהיתה להם סיבה סבירה לחשוד שניתן להשתמש בהם למטרות אלה.

(3) היכן שהורשע אדם בעבירה לפי סעיף 15 (3) רשאי בית המשפט להורות על חילוט כל כסף או רכוש אחר אשר בעת העבירה היה ברשות האדם או בשליטתם ואשר –

(א) שימש למטרות טרור, או

(ב) שבאותו זמן הם ידעו או שהיתה להם סיבה סבירה לחשוד שישמשו אותם או עשויים לשמש אותם.

(4) היכן שהורשע אדם בעבירה לפי סעיף 17 או 18 רשאי בית המשפט להורות על חילוט כל כסף או רכוש אחר אשר בעת העבירה היה האדם ברשותו או בשליטתם ואשר –

(א) שימש למטרות טרור, או

(ב) נועד, באותו זמן, על ידם לשמש למטרות אלה.

(5) היכן שהורשע אדם בעבירה לפי סעיף 17 רשאי בית המשפט להורות על חילוט הכסף או רכוש אחר שההסדר הנדון קשור אליו, ואשר –

(א) שימש למטרות טרור, או

(ב) בעת העבירה, האדם ידע או הייתה לו סיבה סבירה לחשוד כי ישמש או עשוי לשמש למטרות אלה. [F71 (5A)

היכן שהורשע אדם בעבירה לפי סעיף 17 א, רשאי בית המשפט להורות על חילוט הסכום ששולם במסגרת, או לכאורה, במסגרת חוזה.

(6) היכן שהורשע אדם בעבירה לפי סעיף 18 רשאי בית המשפט להורות על חילוט הכסף או רכוש אחר שההסדר הנדון קשור אליו.

(7) היכן שהורשע אדם בעבירה לפי כל אחד מהסעיפים 15 עד 18, רשאי בית המשפט להורות על חילוט כל כסף או רכוש אחר אשר התקבל באופן מלא או חלקי, במישרין או בעקיפין, על ידי כל אדם כתשלום או פרס אחר בקשר לביצוע העבירה.

14 רכוש טרור

(1) בחוק זה "רכוש טרור" פירושו -

(א) כסף או רכוש אחר שעשוי לשמש לצורכי טרור (כולל כל משאבים של ארגון),

(ב) ההכנסות מביצוע פעולות טרור, וכן

(ג) הכנסות ממעשים שבוצעו למטרות טרור.

(2) בתת-סעיף (1) -

(א) הפניה להכנסות מעשה כוללת התייחסות לכל נכס אשר מייצג כולו או חלקו, במישרין או בעקיפין, את ההכנסות של המעשה (לרבות תשלומים או תגמולים אחרים בקשר לביצועו), וכן

(ב) ההתייחסות למשאבי הארגון כוללת התייחסות לכל כסף או רכוש אחר אשר מיושם או זמין, או שיש ליישם או להעמיד לרשותו, לשימוש הארגון.

23 חילוט: עבירות רכוש טרור

(1) בית המשפט שבאמצעותו או בפניו הורשע אדם בעבירה לפי כל אחד מהסעיפים 15 עד 18 רשאי להורות על צו חילוט בהתאם להוראות סעיף זה.

(2) מקום שהורשע אדם בעבירה לפי סעיף 15 (1) או (2) או 16, רשאי בית המשפט להורות על חילוט כל כסף או רכוש אחר אשר בעת העבירה היה לאדם ברשותם בבעלותם או בשליטתם ואשר -

(א) שימש למטרות טרור, או

(ב) התכוונו להשתמש בו לטרור, או שהיתה להם סיבה סבירה לחשוד שניתן להשתמש בהם למטרות אלה.

(3) היכן שהורשע אדם בעבירה לפי סעיף 15 (3) רשאי בית המשפט להורות על חילוט כל כסף או רכוש אחר אשר בעת העבירה היה ברשות האדם או בשליטתם ואשר -

(א) שימש למטרות טרור, או

(ב) שבאותו זמן הם ידעו או שהיתה להם סיבה סבירה לחשוד שישמשו אותם או עשויים לשמש אותם.

(4) היכן שהורשע אדם בעבירה לפי סעיף 17 או 18 רשאי בית המשפט להורות על חילוט כל כסף או רכוש אחר אשר...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.