(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

ההשפעה של תפיסת הפוליטיקה הארגונית על ביצועי עובדים: מקרה בוחן בלאהור, פקיסטן

תקציר

מטרת המאמר היא בחינת השלכות תפיסת הפוליטיקה הארגונית על ביצועי עובדים בלאהור, פקיסטן. לצורך כך בחנו באופן ביקורתי ספרות מחקרית קודמת לגבי פוליטיקה ארגונית וביצועי עובדים. המידע נאסף באמצעות שאלונים עצמיים. 250 שאלונים נשלחו לעובדים במגוון תעשיות בלאהור, פקיסטן. 230 מולאו והוחזרו ובכך קיבלנו שיעור תגובה של 92%. השתמשנו בטכניקת מדגמי נוחות לא הסתברותיות בבחירת אוספי המידע. SPSS גרסה 20.0 שימשה לחקר ההשפעה של תפיסת הפוליטיקה הארגונית על ביצועי העובדים. השתמשנו במתאם פירסון וניתוח רגרסיה. הממצאים מראים מערכת יחסים שלילית בין תפיסת הפוליטיקה הארגונית לבין ביצועי עובדים.

מילות מפתח

ביצועי עובדים, תפיסת הפוליטיקה הארגונית, ענף תעשיה

1.    הקדמה

על תפיסת הפוליטיקה הארגונית דובר רבות בעבר, כחלק מהתפיסה הארגונית, והתפיסה הכללית היא שזו חלק מהסביבה הארגונית. עקב כך נערכו מחקרים רבים לגבי עובדים והיחס שלהם אל הארגון. הצורך במחקרים אלו עלה בגלל ניסיונות ארגונים לייצר יתרון תחרותי.  מאמר זה יבחן איך תפיסת הפוליטיקה הארגונית משליכה על ביצועי עובדים.

כיון שארגונים מנסים להישאר תחרותיים, רבים מהם מנסים לשלוט בתפיסת הפוליטיקה הארגונית ובביצועי העובדים. עובדים בארגונים כאלו מראים נטייה להתנהגות שלילית יותר מאשר ארגונים עם פחות פוליטיקה ארגונית. עם זאת, כדי ליצור סינרגיה בין העובדים למטרות הארגון, לפוליטיקה גם תפקיד חשוב. מחקר זה מתמקד בהסברת ההשפעה של תפיסת הפוליטיקה הארגונית על ביצועי העובדים.

סמכות מקום העבודה ותוכניות בקרה הן גם חלק מהפוליטיקה הארגונית. פוליטיקה ארגונית היא אמנם מוקד של מחקרים רבים אך המגמה האחרונה מראה כי ההתמקדות שלה היא כעת יותר ברמת המדיניות וקבלת החלטות חזקות ויעילות.

תפיסת הפוליטיקה הארגונית מתייחסת לפעילות, גישה או התנהגות כזו של פרטים המשתמשים בהם לתועלתם העצמית מבלי לייחס חשיבות לכך שהם גורמים בעיות לאחרים בארגון. פוליטיקה ארגונית לא רק משבשת את התהליכים הארגוניים, אלא גם משפיעה לרעה על ביצועי העובדים, שכיחות הצדק ורווחת העובדים. ביצועי עובדים מושפעים מתהליכים אלו בגלל שהם סותרים את תפיסת הצדק בארגון, וקשרים והשפעה עם אנשי ההנהלה גורמים להטבות נוספות במחיר של פגיעה באחרים.

מחקרים רבים ניסו לענות על השאלה האם לפוליטיקה ארגונית השפעה חיובית או שלילית ומה ההשלכות, חלקם גם ברמת הצוות. אך לא היה מחקר רק לגבי תפיסת הפוליטיקה הארגונית וביצועי העובדים בלאהור, פקיסטן.

בסעיפים הקרובים, המחקר יעסוק בסקירת ספרות על משתנה תחת שיקול. ההשערה פותחה לאחר סקירת הספרות. המתודולוגיה מסבירה את שיטת המחקר והממצאים אולם בסוף המסמך נכתבו הדיון והמסקנות.

2.    סקירת ספרות

2.1  תפיסת הפוליטיקה הארגונית וביצועי עובדים

פוליטיקה מוגדרת כהתנהגות הפרט לטובתו האישית באמצעות השפעה על הסביבה הארגונית והמבנה שלה. הפרטים מתנהגים או לפחות מראים נטייה להתנהגות כזו, ונוכל להשתמש בהם על מנת להסביר תהליכי פוליטיקה ארגונית במסגרת הארגון. תופעה זו גורמת להשלכות רבות על ארגון כמו שביעות רצון מהעבודה, מעורבות בעבודה ולחץ בעבודה. תהליכים כאלו נהיים חלק מהתרבות הארגונית כאשר יש חוסר הגדרה לגבי תחום האחריות בעבודה, או לגבי הסביבה הארגונית הרצויה.

במדינה בה נהוג מרווח כח רב יותר תהליכים אלו בולטים יותר. במדינות כאלו השכר והקידום תלוי במנהלים בארגון. לעיתים מונהגים נהלים כדי להשפיע על המנהלים לא להכניס משוא פנים לארגון אך עדיין עובדים מסוימים נהנים מאפשרויות שאין לאחרים.

למרות שתופעת הפוליטיקה הארגונית מצויה בכל הארגונים רמת השימוש בה משתנה בין סוגי הארגונים והתעשייה לה הם שייכים. כגון בתעשיית הקמעונאות בה עליהם לתקשר עם הלקוח במקום להתרכז רק בטובתם האישית.

המחקרים האחרונים משתמשים בפוליטיקה ארגונית על מנת לנבא מגוון תוצאות ארגוניות, תוך התחשבות במגוון משתנים סביבתיים ותוצרי העבודה כמשתנים תלויים.

חוקרים שונים חקרו את נושא הדעות הפוליטיות בתוך מקום העבודה ומצאו לרוב שהיא משפיעה על תוצרי העבודה בארגון. מחקרים עדכניים מראים שגם תכונות אישיות משחקים תפקיד ומשפיעים על שימוש בפוליטיקה ויכולים להעלות או להוריד את רמת תוצרי העובדים. נמצא גם שפוליטיקה ארגונית משפיעה באופן שלילי על שביעות הרצון של העובדים, אך גם מראים שביצועי העבודה של עובדים מבוגרים יותר נפגעת כתוצאה מחוסר מודעות לפוליטיקה ארגונית. מה שמראה שפוליטיקה אולי תוכל לנבא ביצועים טובים יותר.

נבדק גם הקשר בין מדיניות קבלת ההחלטות, רמת המחויבות של העובדים, והפוליטיקה הארגונית על היעדרות עובדים, על מנת להסביר את טבע הפוליטיקה בֶארגון. תפיסת הפוליטיקה הארגונית מעודדת את הפרט לנסות לקבל הטבה מעת הסמכות הגבוהה יותר וההנהלה הארגונית. תופעה דומה נמצאת באוכלוסייה ככלל.

2.2  השערה

על בסיס הספרות שלעיל ניסחנו את ההשערה הבאה:

“ישנה השפעה של תפיסת הפוליטיקה הארגונית על ביצועי העובדים”

3.    מתודולוגיה

המחקר הנוכחי נועד לקבוע את ההשפעה של הפוליטיקה הארגונית הנתפסת על ביצועי העובדים. שיטת החקר שנבחרה במחקר זה הייתה פוזיטיביזם והגישה הייתה דדוקטיבית באופייה, כאשר הידע המפותח כבר נבדק. שיטת הסקר שימשה לאיסוף נתונים מהמשיבים. האוכלוסייה כללה את כל העובדים באזור לאהור, פקיסטן, המועסקים בארגון כלשהו. תפיסת הפוליטיקה הארגונית נמדדה על ידי קנה מידה שסופק על ידי פּפפֶאר[1] וקנה המידה של ביצועי העובדים מבוסס על מאמר של וודואר[2]. לאחר תוצאות משביעות רצון של בדיקה מקדמית (פיילוט) ולאחר קבלת מדד אלפא גבוה מ0.7 משתי מכשירי המדידה הוחל בשלב איסוף המידע. המידע נאסף מארגונים במגזר הפרטי והציבורי אך לא ניתן מסגרת דגימה ולכן המידע נאסף בהתאם לנוחות החוקרים. טכניקת הדגימה במחקר זה הייתה דגימת נוחות לא הסתברותית. המידע נאסף באמצעות סקר אישי בארגונים שונים אך באישור ההנהלה הראשית בארגונים אלו.

250 שאלונים חולקו בין העובדים מתוכם הושבו מלאים בכך קיבלנו שיעור תגובה של 92%. תוכנת SPSS גרסה 20 שימשה לניתוח מסקנות בנוגע למנבא ולמשתנה התלוי.

4.    תוצאות וניתוח

טבלה 1 מראה שרוב העונים זכרים (75.2%) רווקים (50.9%) ובטווח הגילים 20-30 (48.3%). רואים גם לרוב העונים ניסיון של > 1-5 שנות ניסיון (50.4%).

טבלה 2 מראה קורלציה בין פוליטיקה ארגונית (OP) וביצועי עובדים (EP). הערך של 0.323[3] מראה קורלציה חלשה בין פוליטיקה ארגונית וביצועי עובדים ומשמעותיים אחד לגבי השני.

טבלה 3 מראה R הוא 0.323 המראה קשר של 32.3% בין פוליטיקה ארגונית וביצועי עובדים. כיון שהערך של R2 (מקדם ההסבר) הוא 0.150 מה שמראה וריאציה של 15% בביצועי עובדים בגלל פוליטיקה ארגונית.

טבלה 4 (שיטת ANOVA) מראה שהערך של F הוא 11.877 (יותר מ5) מה שאומר שהמודל בעל תאימות גבוהה אך רמת המשמעות של P היא 0.01 (קטן מ0.05) המראה שלמודל משמעות סטטיסטית גבוהה.

בטבלה 5 הקבוע 3.007 שהוא הערך הממוצע של ביצועי העובדים כאשר התפיסה של פוליטיקה ארגונית היא 0 אך הערך של בטא הוא  מה שמראה שיחידת שינוי בתפיסת הפוליטיקה הארגונית תביא 0.224 הקטנה בביצועי העובדים כיון שההשפעה היא כיוון שההשפעה היא הפוכה במהותה. ההשפעה של הפוליטיקה הארגונית הנתפסת על ביצועי העובד היא משמעותית גם כן ( ).

5.    דיון

ממצאי מחקר זה יחד עם הממצאים במחקר של אניִנה[4] מראים שפוליטיקה ארגונית מפחית את ביצועי העובדים בגלל שהיא מגבירה לחץ בעבודה       ברמה המגבילה את העובד מהשגת הפוטנציאל המלא שלו. הממצאים גם מאשרים שלתפיסת הפוליטיקה הארגונית השפעה שלילית על ביצועי העובדים. הממצאים שלנו גם מאשרים את ממצאי מחקרים נוספים[5]. עליה בפוליטיקה ארגונית או בתפיסתו ככך גורם לסביבת עבודה חסרת הגדרה ותרבות ארגונית לוקה בחסר. תנאים כאלו גורמים לבעיות לא רק לארגון אלא גם לעובדים. סביבה פוליטית גורמת ללחץ וחוסר מחויבות בין חברי הארגון הגורם ירידה בביצועי העובדים.

6.    מסקנה

פוליטיקה ארגונית מצויה מאוד בארגונים. הפרט משתמש בכישורי הפוליטיקה על מנת למקסם את תועלתו האישית. על פי הספרות לפוליטיקה ארגונית יכולות בונות וגם יכולות הרסניות. כאשר המטרות של הפרט והארגון מסונכרנות הוא ישפר את ביצועי העובדים ויעזור לארגון לייצר יתרון תחרותי במשק. כאשר מטרות הפרט סותרות את מטרות הארגון יכולות אלו יגרמו לפעילות לא יעילה עבור חברי הארגון והארגון עצמו.

מחקר זה יעזור לדרג הניהולי על מנת שיבינו שנוכחות פוליטיקה ארגונית מורידה את ביצועי העובדים המשפיעה בסופו של דבר על תוצרי הארגון. מחקר זה מראה כי בפקיסטן פוליטיקה לכשעצמה היא גורם שלילי המשפיעה על ביצועי העובדים.

7.    מגבלות וכיווני מחקר עתידיים

מחקר זה התמקד בהשלכות של פוליטיקה ארגונית על ביצועי העובדים, אך מחקרים עדכניים מנסים להתחשב במשתנים רבים אחרים כגון חוזים פסיכולוגיים מגשרים או מנחים. התחשבות במשתנים כאלו תוכל אולי לנבא תוצאות בצורה טובה יותר ומליאה יותר. ואולי תוכל להסביר באיזה מצבים פוליטיקה שלילית או חיובית. מחקר אורך או מחקר איכותני יכול לסייע גם למטרה זו. ניתן לשכפל את אותם ממצאים על גורמים ספציפיים תוך התחשבות במשתנים אחרים.


[1] Pfeffer, J. (1981). Power in Organizations. London: Pitman

Publishing

[2] Wiedower, K. A. (2002). A shared vision: The relationship of

management communication and contingent reinforcement of

the corporate vision with job performance, organizational

commitment, and intent to leave.

[3] ערך מעל 0.01 בעל משמעות סטטיסטית במודל דו זנבי

[4] Enyinna, U. K., Lazarus, O., & Ukpai, K. A. Organizational

Politics and Employees’ Performance in Private Sector

Investment: A Comparative Study of Zenith Bank Plc and

Alcon Plc. Nigeria.

[5] Kacmar, K. M., & Baron, R. A. (1999). Organizational

politics: The state of the field, links to related processes, and

an agenda for future research.

Mintzberg, H. (1985). The organization as political arena.

Journal of management studies, 22(2), 133-154.

תקציר

מטרת המאמר היא בחינת השלכות תפיסת הפוליטיקה הארגונית על ביצועי עובדים בלאהור, פקיסטן. לצורך כך בחנו באופן ביקורתי ספרות מחקרית קודמת לגבי פוליטיקה ארגונית וביצועי עובדים. המידע נאסף באמצעות שאלונים עצמיים. 250 שאלונים נשלחו לעובדים במגוון תעשיות בלאהור, פקיסטן. 230 מולאו והוחזרו ובכך קיבלנו שיעור תגובה של 92%. השתמשנו בטכניקת מדגמי נוחות לא הסתברותיות בבחירת אוספי המידע. SPSS גרסה 20.0 שימשה לחקר ההשפעה של תפיסת הפוליטיקה הארגונית על ביצועי העובדים. השתמשנו במתאם פירסון וניתוח רגרסיה. הממצאים מראים מערכת יחסים שלילית בין תפיסת הפוליטיקה הארגונית לבין ביצועי עובדים.

מילות מפתח

ביצועי עובדים, תפיסת הפוליטיקה הארגונית, ענף תעשיה

1.    הקדמה

על תפיסת הפוליטיקה הארגונית דובר רבות בעבר, כחלק מהתפיסה הארגונית, והתפיסה הכללית היא שזו חלק מהסביבה הארגונית. עקב כך נערכו מחקרים רבים לגבי עובדים והיחס שלהם אל הארגון. הצורך במחקרים אלו עלה בגלל ניסיונות ארגונים לייצר יתרון תחרותי.  מאמר זה יבחן איך תפיסת הפוליטיקה הארגונית משליכה על ביצועי עובדים.

כיון שארגונים מנסים להישאר תחרותיים, רבים מהם מנסים לשלוט בתפיסת הפוליטיקה הארגונית ובביצועי העובדים. עובדים בארגונים כאלו מראים נטייה להתנהגות שלילית יותר מאשר ארגונים עם פחות פוליטיקה ארגונית. עם זאת, כדי ליצור סינרגיה בין העובדים למטרות הארגון, לפוליטיקה גם תפקיד חשוב. מחקר זה מתמקד בהסברת ההשפעה של תפיסת הפוליטיקה הארגונית על ביצועי העובדים.

סמכות מקום העבודה ותוכניות בקרה הן גם חלק מהפוליטיקה הארגונית. פוליטיקה ארגונית היא אמנם מוקד של מחקרים רבים אך המגמה האחרונה מראה כי ההתמקדות שלה היא כעת יותר ברמת המדיניות וקבלת החלטות חזקות ויעילות.

תפיסת הפוליטיקה הארגונית מתייחסת לפעילות, גישה או התנהגות כזו של פרטים המשתמשים בהם לתועלתם העצמית מבלי לייחס חשיבות לכך שהם גורמים בעיות לאחרים בארגון. פוליטיקה ארגונית לא רק משבשת את התהליכים הארגוניים, אלא גם משפיעה לרעה על ביצועי העובדים, שכיחות הצדק ורווחת העובדים. ביצועי עובדים מושפעים מתהליכים אלו בגלל שהם סותרים את תפיסת הצדק...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.