(13/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

חוקי יסוד –

פרק מתוך סוגיית החוקה בישראל

ד”ר בנימין נויברג

הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה, מושבה בירושלים, מורכבת מראש הממשלה ומשרים. ראש הממשלה מכהן מכוח היבחרו בבחירות, והשרים ימונו על ידי ראש הממשלה. הכנסת יכולה לדחות את הצעת ראש הממשלה להרכבת הממשלה ולהביע אי אמון. הבחירות לכנסת יהיו באותו זמן של הבחירות לראשות הממשלה. כהונת ראש הממשלה והשרים יהיו לתקופת כהונתה של הכנסת המכהנת. כשירות לראשות ממשלה: מי שהיה ראש ממשלה שבע שנים רצופות לא יהיה מועמד בבחירות לראש ממשלה שבסמוך לאחר מכן. אם הביעה כנסת אי אמון בראש הממשלה, או שלא נתקבל תקציב, יערכו בחירות לכנסת ולראש הממשלה. אם נוכח ראש הממשלה שיש רוב בכנסת המתנגד לממשלה, המונע פעילות תקינה של הממשלה, רשאי הוא בהסכמת הנשיא לפזר את הכנסת לפני גמר תקופת כהונתה. באם ראש הממשלה התפטר, יתקיימו בחירות מיוחדות. בבחירות מיוחדות רשאים להצביע סיעה או סיעות של הכנסת, שמספרן אינו פחות מעשרה, וכן חמישים אלף בעלי זכות בחירה. לא תפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה ולא יוגש כתב אישום נגדו אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. בית המשפט שהרשיע את ראש הממשלה בעבירה יקבע אם יש באותה עבירה משום קלון. הכנסת רשאית אז להעביר מכהונתו את ראש הממשלה. מספר חברי הממשלה, לרבות ראש הממשלה, לא יעלה על שמונה עשר ולא יפחת משמונה. לפחות מחצית מהשרים יהיו חברי כנסת. שר יהי ממונה על משרד אולם יכול שיהיה שר בלי תיק. ראש הממשלה יכול לכהן גם כשר הממונה על משרד. ראש הממשלה רשאי לקבוע את תפקידי השרים, לשנות את חלוקת התפקידים ביניהם, למנות ועדות שרים קבועות או זמניות. הממשלה רשאית לאצול סמכויות לאחד משרי הממשלה, ואחד משרי הממשלה רשאי לאצול סמכויות לעובד ציבור, אם הסמיכה אותו הממשלה לכך. שר הממונה על ביצועו של חוק רשאי ליטול לעצמו כל סמכות למעט זו בעלת אופי שיפוטי הנתונה על פי אותו חוק לעובד מדינה. הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים הם סודיים ופרסומם אסור בתחומים הבאים: ביטחון המדינה, יחסי חוץ, כל דבר אחר שהממשלה החליטה לשמור בסוד. משכורתם של השרים ושל ראש הממשלה יקבעו על ידי הכנסת. הממשלה רשאית להכריז על מצב החירום כאשר היא רואה בו. תקופת ההכרזה לא תעלה על שנה. הממשלה יכולה להכריז על מצב חירום עוד לפני שניתן לכנס את הכנסת והכרזה זאת תקפה לשבעה ימים. הכנסת רשאית לבטל הכרזה על מצב חירום. במצב חירום הממשלה רשאית להתקין תקנות חירום כדי להגן על המדינה. יפה כוחן של תקנות חירום לשנות כל חוק או לקבוע בו תנאים. אין בכוחן של תקנות החירום לקבוע ענישה למפרע, או להתיר פגיעה בכבוד האדם. המדינה לא תפתח במלחמה אל מכוח החלטת הממשלה, למרות שסעיך זה לא מונע פעולות צבאיות למטרת הגנה על המדינה ובטחון הציבור. אין לשנות חוק יסוד אלא ברוב חברי הכנסת.

פרק מתוך סוגיית החוקה בישראל

ד"ר בנימין נויברג

הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה, מושבה בירושלים, מורכבת מראש הממשלה ומשרים. ראש הממשלה מכהן מכוח היבחרו בבחירות, והשרים ימונו על ידי ראש הממשלה. הכנסת יכולה לדחות את הצעת ראש הממשלה להרכבת הממשלה ולהביע אי אמון. הבחירות לכנסת יהיו באותו זמן של הבחירות לראשות הממשלה. כהונת ראש הממשלה והשרים יהיו לתקופת כהונתה של הכנסת המכהנת. כשירות לראשות ממשלה: מי שהיה ראש ממשלה שבע שנים רצופות לא יהיה מועמד בבחירות לראש ממשלה שבסמוך לאחר מכן. אם הביעה כנסת אי אמון בראש הממשלה, או שלא נתקבל תקציב, יערכו בחירות לכנסת ולראש הממשלה. אם נוכח ראש הממשלה שיש רוב בכנסת המתנגד לממשלה, המונע פעילות תקינה של הממשלה, רשאי הוא בהסכמת הנשיא לפזר את הכנסת לפני גמר תקופת כהונתה. באם ראש הממשלה התפטר, יתקיימו בחירות מיוחדות. בבחירות מיוחדות רשאים להצביע סיעה או סיעות של הכנסת, שמספרן אינו פחות מעשרה, וכן חמישים אלף בעלי זכות בחירה. לא תפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה ולא יוגש כתב אישום נגדו אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. בית המשפט שהרשיע את ראש הממשלה בעבירה יקבע אם יש באותה עבירה משום קלון. הכנסת רשאית אז להעביר מכהונתו את ראש הממשלה. מספר חברי הממשלה, לרבות ראש הממשלה, לא יעלה על שמונה עשר ולא יפחת משמונה. לפחות מחצית מהשרים יהיו חברי כנסת. שר יהי ממונה על משרד אולם יכול שיהיה שר בלי תיק. ראש הממשלה יכול לכהן גם כשר הממונה על משרד. ראש הממשלה רשאי לקבוע את תפקידי השרים, לשנות את חלוקת התפקידים ביניהם, למנות ועדות שרים קבועות או זמניות. הממשלה רשאית לאצול סמכויות לאחד משרי הממשלה, ואחד משרי הממשלה רשאי לאצול סמכויות לעובד ציבור, אם הסמיכה אותו הממשלה לכך. שר הממונה על ביצועו של חוק רשאי ליטול לעצמו כל סמכות למעט זו בעלת אופי שיפוטי הנתונה על פי אותו חוק לעובד מדינה. הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים הם סודיים ופרסומם אסור בתחומים הבאים: ביטחון המדינה, יחסי חוץ, כל דבר אחר שהממשלה החליטה לשמור בסוד. משכורתם של השרים ושל ראש הממשלה יקבעו על ידי הכנסת. הממשלה רשאית להכריז על מצב החירום כאשר היא...

295.00 

295.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.