(12/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון בהתיישנות תביעת רשלנות רפואית

הקדמה:

עבודה זו עוסקת בכלל ההתיישנות בתחום הרשלנות הרפואית ומנסה לבחון אותו מהיבטיה השונים והמרובים החל מהרובד החוקי – נורמטיבי, עבור דרך פסיקתם של בתי המשפט על שיקולי המדיניות הרלוונטיים אשר מנחים אותם. מבחינת המתווה הנורמטיבי העבודה תתמקד בחוק ההתיישנות תשי”ח – 1958 ובייחוד בסעיפים 8 ו- 5 לחוק, כן העבודה תדון בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בסעיף 89(1) ו- (2).

הפסיקה בתחום ההתיישנות בתחום הרשלנות הרפואית מרובה ועשירה ביותר. היא מכילה פרשנות של סעיפי החוק התייחסות לטעמים או לרציונלים אשר מונחים בבסיסם והיא מסייעת בידי הלומד אותה להבין את שיקולי המדיניות הרלוונטיים אשר מנחים את  השופטים בפסיקתם והכרעותיהם.

כך למשל בעבודה זו תידון עוולת הרשלנות על סעיפיה ותנאיה וכן יידון בהרחבה “כלל ההתגלות” ושאלת יחסי הגומלין שבין סעיפי חוק ההתיישנות התשי”ח – 1985 ובייחוד סעיף 8 לבין סעיף 89(1) ו- (2) בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]  וכן שלושת ההבדלים ביניהם . כן תידון סוגיית העוולות המתמשכות בהקשר לסעיף 89 בנזכר לעיל.

בפרק הראשון לעבודה יוצגו הגדרות משפטיות בסיסיות ומבוא תיאורטי ובפרק השני העבודה תעסוק בהרחבה ב”כלל ההתגלות” או “כלל הגילוי”. פרק זה ידון בהרחבה ובאריכות בכלל ההתגלות או הגילוי וביחוד בקושי הקיים בגילוי העובדות מבחינה ראייתית דווקא בתחום הרשלנות הרפואית ובסיבות היוצרות קושי זה.  בהמשך ידונו העובדות המהוות את עילת התביעה בהתאם לסעיף 8 לחוק ההתיישנות, ובייחוד זהות הנתבע, הנזק  – היקפו ועוצמתו, המבחנים להתגלותו, הקשר הסיבתי וגילוייה של זכות משפטית.

תוך כדי בחינת היבטים אלו עבודה זו תראה כיצד הטעמים להפעלת דיני ההתיישנות עוברים “כחוט השני” לא רק כפי שהתגלה בפרק הראשון (הגדרות ומבוא תיאורטי) אלא גם בדברי החוק בפרשנות של החוק ובפסיקתם של בתי המשפט באשר לכלל ההתגלות, מוקדו של הפרק השני לעבודה.

הפרק השלישי והאחרון יעסוק במשפט משווה – יבחן את ההלכה הקיימת באנגליה ובארה”ב בה הגישה שונה וזאת כדי לתת לקורא/ת תמונה רחבה ככל האפשר כלל עולמית של הנושא. פרק זה יתאר את הגישה הרווחת במשפט האנגלי אשר “מעדנת” את תחילת מירוץ ההתיישנות במבחנים השונים שהיא קובעת ובהוסיפה מספר גורמי גמישות, כפי שיודגם ויומחש. כמו כן תוצג עמדת המשפט העברי בסוגייה.

 

 

ראשי פרקים

הקדמה-עמוד 4

פרק ראשון: הגדרות ומבוא תיאורטי
1. התיישנות – כללי -עמוד 5
2. תקופת ההתיישנות-עמוד 5
3. כלל מועד היווצרות העילה המתיישנת וחריגיו-עמוד 5
4. חריג ההתיישנות שלא מדעת-עמוד 6

פרק שני: גילוי מאוחר של הנזק – “כלל ההתגלות/גילוי”
1. תחימה בזמן-עמוד 8
2. גילוי הנזק שנגרם ברשלנות רפואית – סעיף 89 (2)-עמוד 11
3. הפעלת סעיף 8 לחוק ההתיישנות וסעיף 89(2) לפקודת הנזיקין
בפסיקה-עמוד 14
4. ההתנגשות בין סעיף 8 לחוק ההתיישנות וסעיף 89(2)
לפקודת הנזיקין-עמוד 19
5. עוולות נמשכות-עמוד 19
6. הדין החל כאשר אין ידוע מתי נגרם הנזק -עמוד 21
7. מחלות סמויות ותקופת ההתיישנות -עמוד 21
8. “כלל הגילוי המאוחר”-עמוד 23
9. פירוש המונח “נזק” .-עמוד 23
10. המבחן האובייקטיבי והמבחן הסובייקטיבי-עמוד 24
11. מושג האדם הסביר-עמוד 24
12. סעיף 8 לחוק ההתיישנות וגילוי מאוחר
של העובדות המהוות את עילת תובענה-עמוד 25
13. גילוי מאוחר של הנזק, התנגשות סעיף 8 עם סעיף 89(2)-עמוד 26
14. סעיף 8 לחוק ההתיישנות וגילוי מאוחר של הקשר הסיבתי-עמוד 27

פרק שלישי: משפט משווה
1. כלל ההתיישנות במשפט האנגלי-עמוד 28
2. כלל ההתיישנות במשפט האמריקאי-עמוד 29
3. כלל ההתיישנות במשפט העברי-עמוד 29

סוף דבר-עמוד 30

ביביליוגרפיה-עמוד 32

מידע נוסף

מספר עמודים

33

מקורות

31

שנת הגשה

2014

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון בהתיישנות תביעת רשלנות רפואית”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הקדמה:

עבודה זו עוסקת בכלל ההתיישנות בתחום הרשלנות הרפואית ומנסה לבחון אותו מהיבטיה השונים והמרובים החל מהרובד החוקי – נורמטיבי, עבור דרך פסיקתם של בתי המשפט על שיקולי המדיניות הרלוונטיים אשר מנחים אותם. מבחינת המתווה הנורמטיבי העבודה תתמקד בחוק ההתיישנות תשי”ח – 1958 ובייחוד בסעיפים 8 ו- 5 לחוק, כן העבודה תדון בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בסעיף 89(1) ו- (2).

הפסיקה בתחום ההתיישנות בתחום הרשלנות הרפואית מרובה ועשירה ביותר. היא מכילה פרשנות של סעיפי החוק התייחסות לטעמים או לרציונלים אשר מונחים בבסיסם והיא מסייעת בידי הלומד אותה להבין את שיקולי המדיניות הרלוונטיים אשר מנחים את  השופטים בפסיקתם והכרעותיהם.

כך למשל בעבודה זו תידון עוולת הרשלנות על סעיפיה ותנאיה וכן יידון בהרחבה “כלל ההתגלות” ושאלת יחסי הגומלין שבין סעיפי חוק ההתיישנות התשי”ח – 1985 ובייחוד סעיף 8 לבין סעיף 89(1) ו- (2) בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]  וכן שלושת ההבדלים ביניהם . כן תידון סוגיית העוולות המתמשכות בהקשר לסעיף 89 בנזכר לעיל.

בפרק הראשון לעבודה יוצגו הגדרות משפטיות בסיסיות ומבוא תיאורטי ובפרק השני העבודה תעסוק בהרחבה ב”כלל ההתגלות” או “כלל הגילוי”. פרק זה ידון בהרחבה ובאריכות בכלל ההתגלות או הגילוי וביחוד בקושי הקיים בגילוי העובדות מבחינה ראייתית דווקא בתחום הרשלנות הרפואית ובסיבות היוצרות קושי זה.  בהמשך ידונו העובדות המהוות את עילת התביעה בהתאם לסעיף 8 לחוק ההתיישנות, ובייחוד זהות הנתבע, הנזק  – היקפו ועוצמתו, המבחנים להתגלותו, הקשר הסיבתי וגילוייה של זכות משפטית.

תוך כדי בחינת היבטים אלו עבודה זו תראה כיצד הטעמים להפעלת דיני ההתיישנות עוברים “כחוט השני” לא רק כפי שהתגלה בפרק הראשון (הגדרות ומבוא תיאורטי) אלא גם בדברי החוק בפרשנות של החוק ובפסיקתם של בתי המשפט באשר לכלל ההתגלות, מוקדו של הפרק השני לעבודה.

הפרק השלישי והאחרון יעסוק במשפט משווה – יבחן את ההלכה הקיימת באנגליה ובארה”ב בה הגישה שונה וזאת כדי לתת לקורא/ת תמונה רחבה ככל האפשר כלל עולמית של הנושא. פרק זה יתאר את הגישה הרווחת במשפט האנגלי אשר “מעדנת” את תחילת מירוץ ההתיישנות במבחנים השונים שהיא קובעת ובהוסיפה מספר גורמי גמישות, כפי שיודגם ויומחש. כמו כן תוצג עמדת המשפט העברי בסוגייה.

 

 

ראשי פרקים

הקדמה-עמוד 4

פרק ראשון: הגדרות ומבוא תיאורטי
1. התיישנות – כללי -עמוד 5
2. תקופת ההתיישנות-עמוד 5
3. כלל מועד היווצרות העילה המתיישנת וחריגיו-עמוד 5
4. חריג ההתיישנות שלא מדעת-עמוד 6

פרק שני: גילוי מאוחר של הנזק – “כלל ההתגלות/גילוי”
1. תחימה בזמן-עמוד 8
2. גילוי הנזק שנגרם ברשלנות רפואית – סעיף 89 (2)-עמוד 11
3. הפעלת סעיף 8 לחוק ההתיישנות וסעיף 89(2) לפקודת הנזיקין
בפסיקה-עמוד 14
4. ההתנגשות בין סעיף 8 לחוק ההתיישנות וסעיף 89(2)
לפקודת הנזיקין-עמוד 19
5. עוולות נמשכות-עמוד 19
6. הדין החל כאשר אין ידוע מתי נגרם הנזק -עמוד 21
7. מחלות סמויות ותקופת ההתיישנות -עמוד 21
8. “כלל הגילוי המאוחר”-עמוד 23
9. פירוש המונח “נזק” .-עמוד 23
10. המבחן האובייקטיבי והמבחן הסובייקטיבי-עמוד 24
11. מושג האדם הסביר-עמוד 24
12. סעיף 8 לחוק ההתיישנות וגילוי מאוחר
של העובדות המהוות את עילת תובענה-עמוד 25
13. גילוי מאוחר של הנזק, התנגשות סעיף 8 עם סעיף 89(2)-עמוד 26
14. סעיף 8 לחוק ההתיישנות וגילוי מאוחר של הקשר הסיבתי-עמוד 27

פרק שלישי: משפט משווה
1. כלל ההתיישנות במשפט האנגלי-עמוד 28
2. כלל ההתיישנות במשפט האמריקאי-עמוד 29
3. כלל ההתיישנות במשפט העברי-עמוד 29

סוף דבר-עמוד 30

ביביליוגרפיה-עמוד 32

299.00 

סמינריון בהתיישנות תביעת רשלנות רפואית

מידע נוסף

מספר עמודים

33

מקורות

31

שנת הגשה

2014

סמינריון בהתיישנות תביעת רשלנות רפואית

מידע נוסף

מספר עמודים

33

מקורות

31

שנת הגשה

2014

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.