(17/07/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון השפעתה של תוכנית המעברים, מהגן לכיתה א’, על שביעות רצון ההורים מביה”ס

תקציר

המעבר מגן הילדים לכיתה א’ הינו המעבר המשמעותי הראשון של ילד בתוך מערכת החינוך, והוא מלווה בשינוי פיזי, אישי, קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי Alexander & Entwisle, 1988)).

ככל שהילד יהיה מוכן יותר למעבר, כך המעבר יהיה מוצלח, חלק וקל, מה שיוביל לרוב לרגשות ציפייה והצלחה במעברים הבאים בחייו. אי-לכך, ישנה חשיבות מרבית ליצירת חוויית מעבר מוצלחת. יתרה מזאת, ישנה חשיבות מכרעת לשיתוף ומעורבות ההורים, המהווים עוגן להצלחת המעבר (בינשטוק, 2004). מחקרים שונים מצאו כי מעורבות ההורים ושביעות רצונם  מבית הספר, הינם המפתח להמשך הישרדות הארגון (קרי ביה”ס), והם חיוניים לצורך השגת יתרון תחרותי .

מטרת המחקר הייתה לבחון את טיב הקשר בין שני משתנים: שביעות רצון ההורים מביה”ס (המשתנה התלוי) ועמדת ההורים כלפי תוכנית המעברים (המשתנה הבלתי תלוי). השערת המחקר שהנחתה אותי היא שככל שעמדת ההורים, כלפי תוכנית המעברים חיובית יותר , כך עולה שביעות רצונם  מבית הספר. המחקר בוסס על הגישה הכמותית, תוך שימוש בטכניקות סטטיסטיות לאיסוף נתונים ועיבודם. המחקר הינו מתאמי – מטרתו לאושש את השערת המחקר וכן את עוצמת הקשר בין המשתנים, מבלי להפעיל השפעה חיצונית. אוכלוסיית המחקר כללה 43 הורים (35 משתתפים פעילים) לילדי כיתות א’ בבית ספר יסודי ממלכתי, בצפון הארץ, אשר השתתפו בתוכנית המעברים. לצורך בדיקת עמדותיהם של ההורים כלפי תוכנית המעברים, פותח שאלון ע”י מנהלת ביה”ס, רכזת המעברים, הגננות המזינות את ילדיהן לביה”ס ואנוכי. השאלון כלל היגדים לגבי תוכנית המעברים וכמו כן, היגדים הקשורים לשביעות רצון ההורים מבית הספר בכלל ומכיתה א’ בפרט. מעיון בממצאי המחקר, ניתן להסיק שככל שעמדת ההורים כלפי תוכנית המעברים הינה חיובית יותר, כך תעלה שביעות רצונם מביה”ס בו לומד ילדם, מה שמוכיח כי השערת המחקר אוששה.

בנוסף, נצפה כי באופן כללי, ההורים מחזיקים בעמדה חיובית כלפי תוכנית המעברים וביה”ס.  אי לכך, ניתן להסיק כי שביעות רצונם גבוהה והם רואים ב”עין יפה” את תוכנית המעברים ומכירים בחשיבותה ובכוחה לשיפור ושינוי.

 

 

מבוא

“כשאנו רואים ילדים ומבוגרים המצויים בתהליך של מעבר מתחום אחד שבו הגיעו לשליטה אל תחום חדש שאותו הם חייבים ללמוד וכדי להשתלט עליו הם חייבים להשתנות, אנו חייבים לדעת שהם נמצאים במצבים שבהם דרושה הערכות מיוחדת, הן מצידם והן מצד הסביבה המעבירה אותם” (פוירשטיין, 1993).

המעבר, מגן הילדים אל בית הספר, הינו צומת חשוב עבור הילד ומשפחתו והוא מלווה ברגשות

מעורבים – מחד, מעבר לשלב חיים המציין התבגרות ומעורר גאווה בלב ההורים והילדים, ומאידך, חשש מהבלתי מוכר והבלתי ידוע. עבודה זו עוסקת בהשפעתה של תוכנית המעברים, מגן הילדים אל כיתה א’, על שביעות רצון ההורים מביה”ס באופן כללי. בחרתי לעסוק בנושא זה משתי סיבות עיקריות (1) במסגרת לימודי הפרקטיקום, התלוויתי אל מנהלת ביה”ס יסודי בטבריה, אשר עסקה רבות בסוגיית המעברים. גם אני, עסקתי בסוגיה זו מעצם היותי  מורה ורכזת בשכבת א’ ו- ב’ בבית ספרי. המעבר לכיתה א’, הינו נושא מרכזי בביה”ס בו בוצע הפרקטיקום ובביה”ס בו אני מלמדת, והוא אף הפך למרכזי עוד יותר, עם פתיחת אזורי הרישום בעיר, לקראת שנה”ל הבאה. (2) המעבר לכיתה א’ הינו מעבר מורכב ומרובה אתגרים, לילד ולמורה כאחד. זהו אירוע הנתפס כשינוי היוצר אתגר, עניין וסקרנות, מצד אחד, ומצד שני הוא עלול לגרום לחץ אשר נוצר כתוצאה מחוסר הוודאות וחוסר ביטחון במרחב הפיזי החדש. אי לכך, כמנהלת לעתיד, ומתוך תפיסה חינוכית המדגישה את חשיבותו של קיום קשר רציף ושיתוף פעולה, בין הגנים לבין בית הספר הניזון מהם, חשוב בעיניי כי תהיה בנמצא תוכנית מעברים אשר תרכך את המעבר ותאפשר לילדים הסתגלות קלה, ובו-זמנית תיצור שיתוף פעולה רציף בין שתי המסגרות כך ששתיהן תיתרמנה מכך.

באופן כללי, מעברים מהווים חלק בלתי נפרד מחיינו בתרבות המודרנית. ישנן משמעויות רבות למושג “מעבר”, חלקן מוחשיות וחלקן מופשטות ( פנימיות, רגשיות, רוחניות).

בתקופת הימצאותו של ילד במערכת החינוך, הוא צפוי לחוות מספר מעברים מרכזיים וקבועים. מעברים אלו, כרוכים בשינויים ומשפיעים על איכות החיים של הילד ומשפחתו, בעת המעבר- מההיבט הפיזי, האישי, הקוגניטיבי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי. המעבר מגן הילדים לכיתה א’, הינו המעבר הראשון המשמעותי של ילד בתוך מערכת החינוך, ולכן ישנה חשיבות מרבית לחוויית מעבר מוצלחת. כאשר הילד מוכן היטב למעבר, כך המעבר יהיה מוצלח, חלק וקל, מה שיוביל לרוב לרגשות ציפייה ולתחושת הצלחה במעברים הבאים בחיי הילד Alexander & Entwisle, 1988)).

בעבודת הסמינריון שלי, ייבחן הקשר בין תוכנית המעברים לבין שביעות רצון ההורים מבית הספר, זאת על רקע המגמה המודרנית הגורסת כי ישנה חשיבות עליונה לשיתוף הורים בחינוך ובתהליכים המתרחשים בבית הספר. מגמה זו, עברה בשנים האחרונות תהפוכות רבות  ושינויים בעקבות התפתחויות עולמיות ומקומיות. מחקרים שונים מצאו כי מעורבות ההורים ושביעות רצונם מבית הספר הינם המפתח להמשך הישרדות  הארגון וכי והם חיוניים לצורך השגת יתרון תחרותי. יש לראות את מעורבות ההורים ושביעות רצונם, כחלק אינטגראלי בבניית קשר אשר בבסיסו מצויה הלמידה הארגונית  (Lee, 2004).

בספרות נמצאות אמירות רבות המייחסות חשיבות מכרעת לשיתוף ומעורבות ההורים משום שהם מהווים עוגן להצלחת המעבר (בינשטוק, 2004).

מטרת המחקר הינה לבחון את טיב הקשר בין שני המשתנים : שביעות רצון ההורים מביה”ס ועמדת ההורים כלפי תכנית המעברים. הנחת המחקר מרמזת כי בניית תוכנית מעברים, אשר משתפת ומעצימה את ההורים,  תעלה את רמת שביעות רצונם הכללית של ההורים מבית הספר. וינקר (2006), טען כי ככל שהקשר בין בית הספר להורים פתוח יותר, ורמת התקשורת ביניהם גבוהה יותר,כך תתאפשר רמת מעורבות גבוהה יותר של ההורים בשיתוף הפעולה עם כל הגורמים המעורבים. כפועל יוצא, מעורבות ההורים, והשתתפותם בתוכנית המעברים, הינה חשובה לאין ערוך לסיוע בקליטה מהירה ורכה של הילד בכיתה א’ של ביה”ס.

ממצאי המחקר שלי, יסייעו לסמן את נקודת החוזק ונקודות התורפה של תוכנית המעברים, ולסייע

בעיצובה בעתיד. הממצאים עשויים לשמש בעתיד ככלי המספק בסיס תיאורטי שימושי ומושכל בנוגע לתוכנית המעברים. כלי זה יסייע בהבטחת רצף חינוכי איכותי, במעבר בין המסגרות, ויתרום לחיזוק ההערכות הבית ספרית לתהליך קליטת ילדי הגן, לעשייה משותפת ולחיזוק הקשר בין ההורים לביה”ס, אשר בסופו של דבר, תשרת את טובת הילד. יתרה מכך, המחקר עשוי לתרום להבנת חשיבותה של  השקעת משאבים (זמן, מימון וכו’) בתוכנית המעברים וחשיבותו של עירוב מכלול הגורמים העוסקים בנושא (משרד החינוך, מחלקת החינוך העירונית, מנהלים, צוותי ניהול, מורים, גננות והורים) תוך שימת דגש על ההיבט הרגשי. יש לציין כי חשוב שכל ההיבטים ההתפתחותיים, אשר מתעוררים בעקבות המעבר, יטופלו על פי יעדים ארוכי טווח ומכווני מטרה כך שהפוטנציאל האישי של כל ילד יבוא לידי ביטוי מרבי.

כעת אציג את הסקירה הספרותית המתמקדת בין היתר בנושא המעברים. בהמשך הסקירה, אציג מידע בנוגע לסוגיית הבשלות הנדרשת מילד אשר עולה לכיתה א’, אפרט על תוכנית המעברים, וארחיב בנושא שיתוף ההורים ובנושא שביעות הרצון בניסיון לייצר תשתית תיאורטית רחבה דייה לעיסוק בחיבור בין נקודות אלו.

 

 

תוכן עניינים

רשימת טבלאות – 3
תקציר – 4
מבוא – 5-6
סקירה ספרותית – 6-14
א. מעברים – 6-11
1. מעברים במהלך החיים – 7
2. מעברים בתוך מערכת החינוך – 7-8
3. המעבר מגן הילדים לכיתה א’ – 8-10
ב. הבשלות הנדרשת לשם המעבר לכיתה א’ – 11
ג. תוכנית המעברים – 12
ד. שיתוף ההורים בתהליך המעבר לכיתה א’ – 12-13
ה. שביעות רצון – 14
שאלת המחקר – 15
מתודולוגיה – 16-21
שיטת המחקר – 16
שדה המחקר – 16-17
אופן הביצוע של תוכנית המעברים  – 17-19
אוכלוסיית המחקר – 20
כלי המחקר – 20
הליך המחקר – 21
עיבוד הנתונים – 21
מגבלות המחקר – 21
ממצאים – 22-25
דיון ומסקנות – 26-27
סיכום רפלקטיבי והמלצות למחקר עתידי – 28-29
תודות – 30
ביבליוגרפיה – 31-33
נספחים – 50- 33

 

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

50

מספר עמודים

33

מקורות

37

שנת הגשה

2013

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון השפעתה של תוכנית המעברים, מהגן לכיתה א’, על שביעות רצון ההורים מביה”ס”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר

המעבר מגן הילדים לכיתה א’ הינו המעבר המשמעותי הראשון של ילד בתוך מערכת החינוך, והוא מלווה בשינוי פיזי, אישי, קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי Alexander & Entwisle, 1988)).

ככל שהילד יהיה מוכן יותר למעבר, כך המעבר יהיה מוצלח, חלק וקל, מה שיוביל לרוב לרגשות ציפייה והצלחה במעברים הבאים בחייו. אי-לכך, ישנה חשיבות מרבית ליצירת חוויית מעבר מוצלחת. יתרה מזאת, ישנה חשיבות מכרעת לשיתוף ומעורבות ההורים, המהווים עוגן להצלחת המעבר (בינשטוק, 2004). מחקרים שונים מצאו כי מעורבות ההורים ושביעות רצונם  מבית הספר, הינם המפתח להמשך הישרדות הארגון (קרי ביה”ס), והם חיוניים לצורך השגת יתרון תחרותי .

מטרת המחקר הייתה לבחון את טיב הקשר בין שני משתנים: שביעות רצון ההורים מביה”ס (המשתנה התלוי) ועמדת ההורים כלפי תוכנית המעברים (המשתנה הבלתי תלוי). השערת המחקר שהנחתה אותי היא שככל שעמדת ההורים, כלפי תוכנית המעברים חיובית יותר , כך עולה שביעות רצונם  מבית הספר. המחקר בוסס על הגישה הכמותית, תוך שימוש בטכניקות סטטיסטיות לאיסוף נתונים ועיבודם. המחקר הינו מתאמי – מטרתו לאושש את השערת המחקר וכן את עוצמת הקשר בין המשתנים, מבלי להפעיל השפעה חיצונית. אוכלוסיית המחקר כללה 43 הורים (35 משתתפים פעילים) לילדי כיתות א’ בבית ספר יסודי ממלכתי, בצפון הארץ, אשר השתתפו בתוכנית המעברים. לצורך בדיקת עמדותיהם של ההורים כלפי תוכנית המעברים, פותח שאלון ע”י מנהלת ביה”ס, רכזת המעברים, הגננות המזינות את ילדיהן לביה”ס ואנוכי. השאלון כלל היגדים לגבי תוכנית המעברים וכמו כן, היגדים הקשורים לשביעות רצון ההורים מבית הספר בכלל ומכיתה א’ בפרט. מעיון בממצאי המחקר, ניתן להסיק שככל שעמדת ההורים כלפי תוכנית המעברים הינה חיובית יותר, כך תעלה שביעות רצונם מביה”ס בו לומד ילדם, מה שמוכיח כי השערת המחקר אוששה.

בנוסף, נצפה כי באופן כללי, ההורים מחזיקים בעמדה חיובית כלפי תוכנית המעברים וביה”ס.  אי לכך, ניתן להסיק כי שביעות רצונם גבוהה והם רואים ב”עין יפה” את תוכנית המעברים ומכירים בחשיבותה ובכוחה לשיפור ושינוי.

 

 

מבוא

“כשאנו רואים ילדים ומבוגרים המצויים בתהליך של מעבר מתחום אחד שבו הגיעו לשליטה אל תחום חדש שאותו הם חייבים ללמוד וכדי להשתלט עליו הם חייבים להשתנות, אנו חייבים לדעת שהם נמצאים במצבים שבהם דרושה הערכות מיוחדת, הן מצידם והן מצד הסביבה המעבירה אותם” (פוירשטיין, 1993).

המעבר, מגן הילדים אל בית הספר, הינו צומת חשוב עבור הילד ומשפחתו והוא מלווה ברגשות

מעורבים – מחד, מעבר לשלב חיים המציין התבגרות ומעורר גאווה בלב ההורים והילדים, ומאידך, חשש מהבלתי מוכר והבלתי ידוע. עבודה זו עוסקת בהשפעתה של תוכנית המעברים, מגן הילדים אל כיתה א’, על שביעות רצון ההורים מביה”ס באופן כללי. בחרתי לעסוק בנושא זה משתי סיבות עיקריות (1) במסגרת לימודי הפרקטיקום, התלוויתי אל מנהלת ביה”ס יסודי בטבריה, אשר עסקה רבות בסוגיית המעברים. גם אני, עסקתי בסוגיה זו מעצם היותי  מורה ורכזת בשכבת א’ ו- ב’ בבית ספרי. המעבר לכיתה א’, הינו נושא מרכזי בביה”ס בו בוצע הפרקטיקום ובביה”ס בו אני מלמדת, והוא אף הפך למרכזי עוד יותר, עם פתיחת אזורי הרישום בעיר, לקראת שנה”ל הבאה. (2) המעבר לכיתה א’ הינו מעבר מורכב ומרובה אתגרים, לילד ולמורה כאחד. זהו אירוע הנתפס כשינוי היוצר אתגר, עניין וסקרנות, מצד אחד, ומצד שני הוא עלול לגרום לחץ אשר נוצר כתוצאה מחוסר הוודאות וחוסר ביטחון במרחב הפיזי החדש. אי לכך, כמנהלת לעתיד, ומתוך תפיסה חינוכית המדגישה את חשיבותו של קיום קשר רציף ושיתוף פעולה, בין הגנים לבין בית הספר הניזון מהם, חשוב בעיניי כי תהיה בנמצא תוכנית מעברים אשר תרכך את המעבר ותאפשר לילדים הסתגלות קלה, ובו-זמנית תיצור שיתוף פעולה רציף בין שתי המסגרות כך ששתיהן תיתרמנה מכך.

באופן כללי, מעברים מהווים חלק בלתי נפרד מחיינו בתרבות המודרנית. ישנן משמעויות רבות למושג “מעבר”, חלקן מוחשיות וחלקן מופשטות ( פנימיות, רגשיות, רוחניות).

בתקופת הימצאותו של ילד במערכת החינוך, הוא צפוי לחוות מספר מעברים מרכזיים וקבועים. מעברים אלו, כרוכים בשינויים ומשפיעים על איכות החיים של הילד ומשפחתו, בעת המעבר- מההיבט הפיזי, האישי, הקוגניטיבי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי. המעבר מגן הילדים לכיתה א’, הינו המעבר הראשון המשמעותי של ילד בתוך מערכת החינוך, ולכן ישנה חשיבות מרבית לחוויית מעבר מוצלחת. כאשר הילד מוכן היטב למעבר, כך המעבר יהיה מוצלח, חלק וקל, מה שיוביל לרוב לרגשות ציפייה ולתחושת הצלחה במעברים הבאים בחיי הילד Alexander & Entwisle, 1988)).

בעבודת הסמינריון שלי, ייבחן הקשר בין תוכנית המעברים לבין שביעות רצון ההורים מבית הספר, זאת על רקע המגמה המודרנית הגורסת כי ישנה חשיבות עליונה לשיתוף הורים בחינוך ובתהליכים המתרחשים בבית הספר. מגמה זו, עברה בשנים האחרונות תהפוכות רבות  ושינויים בעקבות התפתחויות עולמיות ומקומיות. מחקרים שונים מצאו כי מעורבות ההורים ושביעות רצונם מבית הספר הינם המפתח להמשך הישרדות  הארגון וכי והם חיוניים לצורך השגת יתרון תחרותי. יש לראות את מעורבות ההורים ושביעות רצונם, כחלק אינטגראלי בבניית קשר אשר בבסיסו מצויה הלמידה הארגונית  (Lee, 2004).

בספרות נמצאות אמירות רבות המייחסות חשיבות מכרעת לשיתוף ומעורבות ההורים משום שהם מהווים עוגן להצלחת המעבר (בינשטוק, 2004).

מטרת המחקר הינה לבחון את טיב הקשר בין שני המשתנים : שביעות רצון ההורים מביה”ס ועמדת ההורים כלפי תכנית המעברים. הנחת המחקר מרמזת כי בניית תוכנית מעברים, אשר משתפת ומעצימה את ההורים,  תעלה את רמת שביעות רצונם הכללית של ההורים מבית הספר. וינקר (2006), טען כי ככל שהקשר בין בית הספר להורים פתוח יותר, ורמת התקשורת ביניהם גבוהה יותר,כך תתאפשר רמת מעורבות גבוהה יותר של ההורים בשיתוף הפעולה עם כל הגורמים המעורבים. כפועל יוצא, מעורבות ההורים, והשתתפותם בתוכנית המעברים, הינה חשובה לאין ערוך לסיוע בקליטה מהירה ורכה של הילד בכיתה א’ של ביה”ס.

ממצאי המחקר שלי, יסייעו לסמן את נקודת החוזק ונקודות התורפה של תוכנית המעברים, ולסייע

בעיצובה בעתיד. הממצאים עשויים לשמש בעתיד ככלי המספק בסיס תיאורטי שימושי ומושכל בנוגע לתוכנית המעברים. כלי זה יסייע בהבטחת רצף חינוכי איכותי, במעבר בין המסגרות, ויתרום לחיזוק ההערכות הבית ספרית לתהליך קליטת ילדי הגן, לעשייה משותפת ולחיזוק הקשר בין ההורים לביה”ס, אשר בסופו של דבר, תשרת את טובת הילד. יתרה מכך, המחקר עשוי לתרום להבנת חשיבותה של  השקעת משאבים (זמן, מימון וכו’) בתוכנית המעברים וחשיבותו של עירוב מכלול הגורמים העוסקים בנושא (משרד החינוך, מחלקת החינוך העירונית, מנהלים, צוותי ניהול, מורים, גננות והורים) תוך שימת דגש על ההיבט הרגשי. יש לציין כי חשוב שכל ההיבטים ההתפתחותיים, אשר מתעוררים בעקבות המעבר, יטופלו על פי יעדים ארוכי טווח ומכווני מטרה כך שהפוטנציאל האישי של כל ילד יבוא לידי ביטוי מרבי.

כעת אציג את הסקירה הספרותית המתמקדת בין היתר בנושא המעברים. בהמשך הסקירה, אציג מידע בנוגע לסוגיית הבשלות הנדרשת מילד אשר עולה לכיתה א’, אפרט על תוכנית המעברים, וארחיב בנושא שיתוף ההורים ובנושא שביעות הרצון בניסיון לייצר תשתית תיאורטית רחבה דייה לעיסוק בחיבור בין נקודות אלו.

 

 

תוכן עניינים

רשימת טבלאות – 3
תקציר – 4
מבוא – 5-6
סקירה ספרותית – 6-14
א. מעברים – 6-11
1. מעברים במהלך החיים – 7
2. מעברים בתוך מערכת החינוך – 7-8
3. המעבר מגן הילדים לכיתה א’ – 8-10
ב. הבשלות הנדרשת לשם המעבר לכיתה א’ – 11
ג. תוכנית המעברים – 12
ד. שיתוף ההורים בתהליך המעבר לכיתה א’ – 12-13
ה. שביעות רצון – 14
שאלת המחקר – 15
מתודולוגיה – 16-21
שיטת המחקר – 16
שדה המחקר – 16-17
אופן הביצוע של תוכנית המעברים  – 17-19
אוכלוסיית המחקר – 20
כלי המחקר – 20
הליך המחקר – 21
עיבוד הנתונים – 21
מגבלות המחקר – 21
ממצאים – 22-25
דיון ומסקנות – 26-27
סיכום רפלקטיבי והמלצות למחקר עתידי – 28-29
תודות – 30
ביבליוגרפיה – 31-33
נספחים – 50- 33

 

299.00 

סמינריון השפעתה של תוכנית המעברים, מהגן לכיתה א’, על שביעות רצון ההורים מביה”ס

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

50

מספר עמודים

33

מקורות

37

שנת הגשה

2013

סמינריון השפעתה של תוכנית המעברים, מהגן לכיתה א’, על שביעות רצון ההורים מביה”ס

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

50

מספר עמודים

33

מקורות

37

שנת הגשה

2013

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.