(21/06/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון- צמצום נסיעות סרק בחברת בון תור בע”מ

תקציר מנהלים

מטרתה של העבודה הנוכחית הנה הורדת עלויות תפעול בסניף אור יהודה של חברת בון תור באמצעות צמצום נסיעות

סרק של רכבי החברה.

ניתוח נסיעות סרק הראה כי כיום, קילומטראז’ סרק מהווה יותר מ47%- מקילומטראז’ הכללי של רכבי החברה. נסיעות הרכבים בדרך להתייצבות בתחילת יום העבודה, נסיעות מנקודת שחרור של נסיעה לנקודת ההתייצבות של הנסיעה הבאה ונסיעה מנקודת שחרור של נסיעה למקום לינת הרכב – הנן נסיעות סרק מסוג ,1 2 ו3- בהתאמה

שהוגדרו כסרק מבוקר – גורמות ל83%- מכלל נסיעות הסרק.

נמצא שעלויות הדלק והאחזקה בלבד של קילומטראז’ סרק מבוקר בסניף אור יהודה נאמדות ביותר מ1.15- מיליוני

ש”ח בשנה.

הפוטנציאל העיקרי של צמצום נסיעות הסרק תמון בשיפור תכנון סידור עבודה של נהגי החברה, שמתבצע במצב הקיים באופן נאיבי, על סמך ניסיונם האישי והערכותיהם הסובייקטיביות של המתכננים וללא כל סיוע של כלים

מדעים או ממוחשבים.

העבודה הנוכחית מציעה לעשות תכנון סידור עבודה בשיטה ממוחשבת ולצורך כך בוחנת 2 חלופות – .1 פיתוח מערכת

אופטימיזציה חדשה על בסיס אלגוריתם יעודי שבמסגרת העבודה הותאם במיוחד לחברות הסעות בישראל. או .2

רכישת תכנת מדף.

תקופת החזר ההשקעה בחלופה הראשונה נאמדת על כ4.2- שנים – הערכה שמתבססת על הנחות של שימוש במערכת

אופטימיזציה רק בסניף אור יהודה ושל תרומה לצמצום עלויות דלק ואחזקה הנובעות מנסיעות סרק מבוקר בלבד.

עלות חלופה ב’ נמצאת עדיין בבחינה.

 

תוכן העניינים

9………………………………………………………………………………………………………………………………מנהלים תקציר

10…………………………………………………………………………………………………………………………….הארגון תאור .1

10…………………………………………………………………………………………………………………..הענף מבנה 1.1

11………………………………………………………………………………………………………………..הארגון תאור 1.2

13…………………………………………………………………………………………………………………………הפרויקט מטרת .2

14…………………………………………………………………………………………………………………………..ספרות סקירת .3

14……………………………………………………………………………………………………….הבעיה תאור – VRP 3.1

15……………………………………………………………………………………VRP אופטימיזציית שיטות סקירת 3.2

18……………………………………………………………………………………………………………………….DARP 3.3

21…………………………………………………………………………………………………………….VNS אלגוריתם 3.4

21………………………………………………………………………………………………הראשוני הפתרון 3.4.1

22…………………………………………………………………………………………………בסביבה חיפוש 3.4.2

23……………………………………………………………………………..(Local Search) מקומי חיפוש 3.4.3

24………………………………………………………………………………………………..קבלה קריטריון 3.4.4

24………………………………………………………………………………………….קנסות מקדמי עדכון 3.4.5

24……………………………………………………………………………………..VNS אלגוריתם סכימת 3.4.6

25…………………………………………………………………………וסימולציה פקטוריאליים ניסויים 3.4.7

26………………………………………………………………מידע מערכות ועיצוב לניתוח ADISSA מתודולוגיית 3.5

27…………………………………………………………………………………………………………………….הקיים המצב תאור .4

27……………………………………………………………………………………………………………….עבודה משאבי 4.1

27………………………………………………………………………………………………………….רכב כלי 4.1.1

27…………………………………………………………………………………………………………….נהגים 4.1.2

28………………………………………………………………………………………..יהודה אור סניף של ארגוני מבנה 4.2

29………………………………………………………………………………………………..עבודה סידור תכנון תהליך 4.3

31…………………………………………………………………………………………………………סרק נסיעות ניתוח 4.4

35……………………………………………………………………………………………………….ואחזקה דלק עלויות 4.5

37…………………………………………………………………………………………………………………….הקיים במצב בעיות .5

38……………………………………………………………………………………………………………………………חלופות ניתוח .6

38……………………………………………………………………….אישית בהתאמה אופטימיזציה מערכת פיתוח 6.1

38…………………………………………………………………VNS ואלגוריתם DARP מודל התאמת 6.1.1

38………………………………………………………………………………….מטרה פונקציית 6.1.1.1

39……………………………………………………………………………………..חניונים ריבוי 6.1.1.2

40……………………………………….להתאמה הניתנת וקיבולת הרכבים ציי הטרוגניות 6.1.1.3

41………………………………………………………………נסיעה משך ושונות סטוכסטיות 6.1.1.4

44………………………………………………………………………………….המעודכן הניסוח 6.1.1.5

46………………………………………………………………………….VNS אלגוריתם עדכון 6.1.1.6

47………………………………………………………………………………..אופטימיזציה מערכת אפיון 6.1.2

47…………………………………………………………………………………….DFD תרשימי 6.1.2.1

60……………………………………………………………………………………..נתונים בסיסי 6.1.2.2

62…………………………………………………………………………………….הנתונים מילון 6.1.2.3

62……………………………………………………………………הפונקציות מילון 6.1.2.3.1

91……………………………………………………………….הנתונים רכיבי מילון 6.1.2.3.2

98…………………………………………………………….הנתונים קבוצות מילון 6.1.2.3.3

99…………………………………………………………………..המידע זרמי מילון 6.1.2.3.4

106……………………………………………………………משתמש וממשקי פלטים ,קלטים 6.1.2.4

109…………………………………………………………………………………………………..תכנה פיתוח 6.1.3

109…………………………………………………………………………………………………………מדף תכנת רכישת 6.2

110……………………………………………………………………………………………………………..והמלציות בחלופות דיון .7

111……………………………………………………………………………………………………………………………………….סיכום

112……………………………………………………………………………………………………………………………………..נספחים

112…………………………………………………………………………………….סרק מרחקי תוחלת חישוב – ‘א נספח

114……………………………………………………………סרק נסיעות של והאחזקה הדלק עלויות חישוב – ‘ב נספח

115…………………………………………………………………………………………………………………………………….מקורות

רשימת מוצגים

10………………………………………………………………………………….פרטיות הסעות ענף הכנסות התפלגות :1.1.1 איור

11…………………………………………………………………………….פרטיות הסעות בענף הבולטים השחקנים :1.1.1 טבלה

12………………………………………………………………………………………..מ”בע תור בון של ארגוני מבנה :1.2.1 תרשים

15…………………………………………………………………………((2009) Eksioglu et al.) VRP בעיות סיווג :3.1.1 טבלה

טבלה :3.2.1 הביצועים של מטה-היוריסטיקות הטובות ביותר בפתרון VRP על משתנים של al. et Golden 16…(1998)

17………………………………….MAVRP של נבחרות בתכונות לטיפול ביותר היעילות היוריסטיקות-מטה :3.2.2 טבלה

18……………………((2009) Lopez et al.) יבשתית בתחבורה השמה בעיית פתרון על שונות טכניקות ביצועי :3.2.1 גרף

25………………………………………………………………………..פקטוריאלי בניסוי שנבדקו פרמטרים ערכי :3.4.7.1 טבלה

26…………………………………………………………………………………………….ADISSA מתודולוגיית שלבי :3.5.1 איור

29…………………………………………………………………………………….יהודה אור סניף של ארגוני מבנה :4.2.1 תרשים

32…………………………………………………………………………………………..לנהג עבודה סידור ח”מדו חלק :4.4.1 איור

33…………………………………………………………………………………………….רכב של איתוראן ח”מדו חלק :4.4.2 איור

33………………………………………………………………………………………………..’קילומטראז נתוני סיכום :4.4.1 טבלה

34………………………………………………………………………………………………סרק נסיעות של כללי שיעור :4.4.3 איור

34……………………………………………………………………………………………….סרק נסיעות סוגי התפלגות :4.4.4 איור

35……………………………………………………………………………………….רכבים סוגי לפי דלק צריכת יחס :4.5.1 טבלה

40…………………………………………………………(2014) Braekers et al. של מודל של סימונים סיכום :6.1.1.2.1 טבלה

42…………………………………………………………………………………………….סטוכסטי נסיעה זמן מודל :6.1.1.4.1 גרף

45………………………………………………………………………………………..DARP של התאמות סיכום :6.1.1.5.1 טבלה

62…………………………………………………………………………………………………………..ERD תרשים :6.1.2.2.1 איור

106…………………………………………………….Fleet Control מערכת של קיים “עבודה סידור” תפריט :6.1.2.4.1 איור

107……………………………………………………..Fleet Control מערכת של חדש “עבודה סידור” תפריט :6.1.2.4.2 איור

107……………………………………………………………אופטימיזציה מערכת של “פרמטרים עדכון” מסך :6.1.2.4.3 איור

108………………………………………………..אופטימיזציה מערכת של “עבודה סידור שיבוץ” קלט מסך :6.1.2.4.4 איור

108…………………………………………………אופטימיזציה מערכת של “עבודה סידור שיבוץ” פלט מסך :6.1.2.4.5 איור

109………………………………………………………………………………..אופטימיזציה מערכת פיתוח עלויות 6.1.3.1 טבלה

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

100, 18

מספר עמודים

50, 55

מקורות באנגלית

24

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון- צמצום נסיעות סרק בחברת בון תור בע”מ”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקציר מנהלים

מטרתה של העבודה הנוכחית הנה הורדת עלויות תפעול בסניף אור יהודה של חברת בון תור באמצעות צמצום נסיעות

סרק של רכבי החברה.

ניתוח נסיעות סרק הראה כי כיום, קילומטראז’ סרק מהווה יותר מ47%- מקילומטראז’ הכללי של רכבי החברה. נסיעות הרכבים בדרך להתייצבות בתחילת יום העבודה, נסיעות מנקודת שחרור של נסיעה לנקודת ההתייצבות של הנסיעה הבאה ונסיעה מנקודת שחרור של נסיעה למקום לינת הרכב – הנן נסיעות סרק מסוג ,1 2 ו3- בהתאמה

שהוגדרו כסרק מבוקר – גורמות ל83%- מכלל נסיעות הסרק.

נמצא שעלויות הדלק והאחזקה בלבד של קילומטראז’ סרק מבוקר בסניף אור יהודה נאמדות ביותר מ1.15- מיליוני

ש”ח בשנה.

הפוטנציאל העיקרי של צמצום נסיעות הסרק תמון בשיפור תכנון סידור עבודה של נהגי החברה, שמתבצע במצב הקיים באופן נאיבי, על סמך ניסיונם האישי והערכותיהם הסובייקטיביות של המתכננים וללא כל סיוע של כלים

מדעים או ממוחשבים.

העבודה הנוכחית מציעה לעשות תכנון סידור עבודה בשיטה ממוחשבת ולצורך כך בוחנת 2 חלופות – .1 פיתוח מערכת

אופטימיזציה חדשה על בסיס אלגוריתם יעודי שבמסגרת העבודה הותאם במיוחד לחברות הסעות בישראל. או .2

רכישת תכנת מדף.

תקופת החזר ההשקעה בחלופה הראשונה נאמדת על כ4.2- שנים – הערכה שמתבססת על הנחות של שימוש במערכת

אופטימיזציה רק בסניף אור יהודה ושל תרומה לצמצום עלויות דלק ואחזקה הנובעות מנסיעות סרק מבוקר בלבד.

עלות חלופה ב’ נמצאת עדיין בבחינה.

 

תוכן העניינים

9………………………………………………………………………………………………………………………………מנהלים תקציר

10…………………………………………………………………………………………………………………………….הארגון תאור .1

10…………………………………………………………………………………………………………………..הענף מבנה 1.1

11………………………………………………………………………………………………………………..הארגון תאור 1.2

13…………………………………………………………………………………………………………………………הפרויקט מטרת .2

14…………………………………………………………………………………………………………………………..ספרות סקירת .3

14……………………………………………………………………………………………………….הבעיה תאור – VRP 3.1

15……………………………………………………………………………………VRP אופטימיזציית שיטות סקירת 3.2

18……………………………………………………………………………………………………………………….DARP 3.3

21…………………………………………………………………………………………………………….VNS אלגוריתם 3.4

21………………………………………………………………………………………………הראשוני הפתרון 3.4.1

22…………………………………………………………………………………………………בסביבה חיפוש 3.4.2

23……………………………………………………………………………..(Local Search) מקומי חיפוש 3.4.3

24………………………………………………………………………………………………..קבלה קריטריון 3.4.4

24………………………………………………………………………………………….קנסות מקדמי עדכון 3.4.5

24……………………………………………………………………………………..VNS אלגוריתם סכימת 3.4.6

25…………………………………………………………………………וסימולציה פקטוריאליים ניסויים 3.4.7

26………………………………………………………………מידע מערכות ועיצוב לניתוח ADISSA מתודולוגיית 3.5

27…………………………………………………………………………………………………………………….הקיים המצב תאור .4

27……………………………………………………………………………………………………………….עבודה משאבי 4.1

27………………………………………………………………………………………………………….רכב כלי 4.1.1

27…………………………………………………………………………………………………………….נהגים 4.1.2

28………………………………………………………………………………………..יהודה אור סניף של ארגוני מבנה 4.2

29………………………………………………………………………………………………..עבודה סידור תכנון תהליך 4.3

31…………………………………………………………………………………………………………סרק נסיעות ניתוח 4.4

35……………………………………………………………………………………………………….ואחזקה דלק עלויות 4.5

37…………………………………………………………………………………………………………………….הקיים במצב בעיות .5

38……………………………………………………………………………………………………………………………חלופות ניתוח .6

38……………………………………………………………………….אישית בהתאמה אופטימיזציה מערכת פיתוח 6.1

38…………………………………………………………………VNS ואלגוריתם DARP מודל התאמת 6.1.1

38………………………………………………………………………………….מטרה פונקציית 6.1.1.1

39……………………………………………………………………………………..חניונים ריבוי 6.1.1.2

40……………………………………….להתאמה הניתנת וקיבולת הרכבים ציי הטרוגניות 6.1.1.3

41………………………………………………………………נסיעה משך ושונות סטוכסטיות 6.1.1.4

44………………………………………………………………………………….המעודכן הניסוח 6.1.1.5

46………………………………………………………………………….VNS אלגוריתם עדכון 6.1.1.6

47………………………………………………………………………………..אופטימיזציה מערכת אפיון 6.1.2

47…………………………………………………………………………………….DFD תרשימי 6.1.2.1

60……………………………………………………………………………………..נתונים בסיסי 6.1.2.2

62…………………………………………………………………………………….הנתונים מילון 6.1.2.3

62……………………………………………………………………הפונקציות מילון 6.1.2.3.1

91……………………………………………………………….הנתונים רכיבי מילון 6.1.2.3.2

98…………………………………………………………….הנתונים קבוצות מילון 6.1.2.3.3

99…………………………………………………………………..המידע זרמי מילון 6.1.2.3.4

106……………………………………………………………משתמש וממשקי פלטים ,קלטים 6.1.2.4

109…………………………………………………………………………………………………..תכנה פיתוח 6.1.3

109…………………………………………………………………………………………………………מדף תכנת רכישת 6.2

110……………………………………………………………………………………………………………..והמלציות בחלופות דיון .7

111……………………………………………………………………………………………………………………………………….סיכום

112……………………………………………………………………………………………………………………………………..נספחים

112…………………………………………………………………………………….סרק מרחקי תוחלת חישוב – ‘א נספח

114……………………………………………………………סרק נסיעות של והאחזקה הדלק עלויות חישוב – ‘ב נספח

115…………………………………………………………………………………………………………………………………….מקורות

רשימת מוצגים

10………………………………………………………………………………….פרטיות הסעות ענף הכנסות התפלגות :1.1.1 איור

11…………………………………………………………………………….פרטיות הסעות בענף הבולטים השחקנים :1.1.1 טבלה

12………………………………………………………………………………………..מ”בע תור בון של ארגוני מבנה :1.2.1 תרשים

15…………………………………………………………………………((2009) Eksioglu et al.) VRP בעיות סיווג :3.1.1 טבלה

טבלה :3.2.1 הביצועים של מטה-היוריסטיקות הטובות ביותר בפתרון VRP על משתנים של al. et Golden 16…(1998)

17………………………………….MAVRP של נבחרות בתכונות לטיפול ביותר היעילות היוריסטיקות-מטה :3.2.2 טבלה

18……………………((2009) Lopez et al.) יבשתית בתחבורה השמה בעיית פתרון על שונות טכניקות ביצועי :3.2.1 גרף

25………………………………………………………………………..פקטוריאלי בניסוי שנבדקו פרמטרים ערכי :3.4.7.1 טבלה

26…………………………………………………………………………………………….ADISSA מתודולוגיית שלבי :3.5.1 איור

29…………………………………………………………………………………….יהודה אור סניף של ארגוני מבנה :4.2.1 תרשים

32…………………………………………………………………………………………..לנהג עבודה סידור ח”מדו חלק :4.4.1 איור

33…………………………………………………………………………………………….רכב של איתוראן ח”מדו חלק :4.4.2 איור

33………………………………………………………………………………………………..’קילומטראז נתוני סיכום :4.4.1 טבלה

34………………………………………………………………………………………………סרק נסיעות של כללי שיעור :4.4.3 איור

34……………………………………………………………………………………………….סרק נסיעות סוגי התפלגות :4.4.4 איור

35……………………………………………………………………………………….רכבים סוגי לפי דלק צריכת יחס :4.5.1 טבלה

40…………………………………………………………(2014) Braekers et al. של מודל של סימונים סיכום :6.1.1.2.1 טבלה

42…………………………………………………………………………………………….סטוכסטי נסיעה זמן מודל :6.1.1.4.1 גרף

45………………………………………………………………………………………..DARP של התאמות סיכום :6.1.1.5.1 טבלה

62…………………………………………………………………………………………………………..ERD תרשים :6.1.2.2.1 איור

106…………………………………………………….Fleet Control מערכת של קיים “עבודה סידור” תפריט :6.1.2.4.1 איור

107……………………………………………………..Fleet Control מערכת של חדש “עבודה סידור” תפריט :6.1.2.4.2 איור

107……………………………………………………………אופטימיזציה מערכת של “פרמטרים עדכון” מסך :6.1.2.4.3 איור

108………………………………………………..אופטימיזציה מערכת של “עבודה סידור שיבוץ” קלט מסך :6.1.2.4.4 איור

108…………………………………………………אופטימיזציה מערכת של “עבודה סידור שיבוץ” פלט מסך :6.1.2.4.5 איור

109………………………………………………………………………………..אופטימיזציה מערכת פיתוח עלויות 6.1.3.1 טבלה

299.00 

סמינריון- צמצום נסיעות סרק בחברת בון תור בע”מ

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

100, 18

מספר עמודים

50, 55

מקורות באנגלית

24

סמינריון- צמצום נסיעות סרק בחברת בון תור בע”מ

מידע נוסף

מספר עמודים כולל נספחים

100, 18

מספר עמודים

50, 55

מקורות באנגלית

24

299.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.