(24/04/2024) עלו היום לאתר 9 סמינריונים 2 תזות 2 מאמרים

לרכישה גלול למטה לסוף הדוגמית

סמינריון קונפליקט אימהות וקריירה ותקשורת ההמונים

מבוא

תקשורת ההמונים נתפסת כשחקן מרכזי בעיצוב פני החברה בכך שהיא משעתקת ומאשרת  ערכים ונורמות, מעניקה משמעויות והקשר לתכנים שונים שעולים לדיון בה, משמרת ומייצרת סדרים חברתיים ופועלת בתוך מסגרת תרבותית קיימת (Fiske, 1987, , קארי, 1989, סווידלר, 1989). כחלק מהמבנה החברתי תרבותי במדינה, אופני הייצוג של נושאים חברתיים, קונפליקטים וקבוצות שונות עשוי ללמד לא רק על השיח סביב נושאים חברתיים אלא גם על כוחן של קבוצות שונות, ועל מקומן במארג התרבותי של החברה (,Hoijer, 2011; Avraham &first, 2010). שאלת הייצוג נוגעת בנושאים כמו יחסי רוב-מיעוט, יחסי מרכז פריפריה וגם ביחסים תוך חברתיים, תוך משפחתיים ובין מגדריים (טלמון, 2011).

לאור מקומה החשוב של התקשורת והיותה גורם משמעותי בעיצוב פני החברה, מבקשת עבודה זו לבחון את אופן הייצוג של קונפליקט אימהות-קריירה בסדרת בטלוויזיה הפופולרית “עקרות בית נואשות”. ניתוח תוכן איכותני של 10 סצנות יבחן את אופן הייצוג של קונפליקט אימהות קריירה תוך התייחסות לנושאים קרובים כמו ייצוג המשפחה, אימהות ועבודה. בנוסף, יבחן ניתוח תוכן איכותני את ייצוג הקונפליקט וביטוייו בארבעת הדמויות המרכזיות בסדרה.

בחינת נושא הייצוג של קונפליקט אימהות-קריירה בסדרה כמקרה בוחן, דרך הפריזמה של עקרות הבית עשויה להאיר על התופעה כולה וללמד על השיח סביב הקונפליקט בחברה האמריקאית, על שינויים שחלו בייצוג אימהות ונושאים כמו משפחה וקריירה ועל הערכים הדומיננטיים שמבנה השיח כולו. מחקר זה מבקש להמשיך מחקרים קודמים שבחנו את אופן הייצוג של קבוצות שונות בחברה האמריקאית ובפרט מחקרים שעסקו בייצוגי נשים, אימהות ומשפחה ומבקש לעמוד על שינויים והיבטים שונים בהקשר זה.

 

ביבליוגרפיה

אלמוג, ע. (2004). פרידה משמוליק שינוי ערכים באליטה הישראלית. חיפה: הוצאת –אוניברסיטת חיפה.

גירץ, ק. 1973. תיאור גדוש: לקראת תיאורית תרבות פרשנית. בתוך: פרשנות של תרבויות. ירושלים: כתר, 15-40.

גליקמן, אניה, ענת אורן, ונח לוין -אפשטיין. 2003 . משפחה ישראלית חדשה? תפקידי מין וחלוקת עבודה במשפחה בראשית המאה ה 21- . דעות בעם

ויניקוט, ד. (1995). משחק ומציאות תרגום: יוסי מילוא, עריכה והקדמה רענן קולקה, תל אביב: עם עובד.

טלמון, מ. (2011). חקר הטלוויזיה כחקר תרבות. מסגרות מדיה,(6), ט-ט”ו.

 

ליבליך, ע. (2009). “סדר נשים : אימהות חד הורית מבחירה בישראל”. בתוך: א. פרוני (עורכת)  אימהות מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, עמ” 221-202 מכון ון ליר, ירושלים הוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

למיש, ד. (2010). “המשפחה ודימוייה באמצעי התקשורת יחסי קירבה וריחוק”. בתוך: מילבאואר, ו.קוליק, ל. )עורכות(. משפחות עובדות : הורים בשוק העבודה בישראל – היבטים חברתיים, כלכליים ומשפטיים )עמ’ 001-81 (. פלס: ראשון לציון.

 

סוינדלר א. (1986). “תרבות בפעולה: סמלים ואסטרטגיות”, בתוך ליבס, ת. וטלמון, מ. (מקראה, כרך, א’) תקשורת כתרבות (2003). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה (עמ’ 78-53).

 

פוגל-ביז’אוי, ס. (1999). “משפחות בישראל: בין משפחתיות לפוסט-מודרניות”, בתוך: ד. יזרעאלי, א. פרידמן ועמיתיהן, מין מגדר ופוליטיקה, תל אביב: קו אדום.

 

פרוני, א. (2009). אמהות: מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, מכון ון ליר: 2009.

 

קארי, ג. (1989). “גישה לתקשורת כתרבות”, בתוך: ליבס, ת. וטלמון, מ. (מקראה, כרך, א’) תקשורת כתרבות (2003). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה (עמ’ 96-79).

שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני תיאוריה ויישום. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב.

 

Avraham, E, First A. (2010) Can a Regulator Change Representation of minority Groups and Fair Reflection of Cultural Diversity in National Media Programs? Lesson from Israel. Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol. 54

Avraham, E, First., A (2006). Media and Space: Ways of constructing the Periphery as the ‘other’. Social & cultural Geography, vol. 7( no. 1), 71-86

Brancato, J. (2007). Domesticating politics: The representation of wives and mothers in American reality television. Film & History, 37(2), 49-56.

Butler, A. B., & Skattebo, A. (2004). What is acceptable for women may not be for men: The effect of family conflicts with work on Job performance ratings.    Journal of occupational and organizational psychology, 77, 553-564.             

Caputo, Virginia (2007). She’s from a ‘good family’: Performing childhood and

motherhood in a Canadian private school setting. Childhood, 14(2), 173–192.

Chambers, D. (2001). Representing the family. Sage Publications

Descartes, L., & Kottak, C.P. (2009). Media and Middle Class Moms – Images and Realities of Work and Family. New York: Routledge.

Fiske, J. (1987). Television Culture. London, UK : Routledge.

Fox, Bonnie (2009). When couples become parents: The creation of gender in

the transition to parenthood. Toronto: University of Toronto Press.

Furedi, Frank (2008). Paranoid parenting. London: Continuum.

Gilbert, L.A. (1994). Current perspective on dual-career families. Current Directions

in Psychological Science,3, 101-105

Greenhause, J.H. (1987). Career management .Hinsdale,IL: Dryden.

Hanson, S.M.H., Heims, M.L., Julian, D.J., & Sussman, M.B. ( 1994 ). Single Parent Families: Present and Future Perspectives. In S.M.H. Hanson, M.    Heims,D. Julian & M..   Sussman ( Eds. ) , Single parent families :diversity, myths and realities ( pp.1-26).New York, NY: the Haworth press ,Inc                                                            

Hoijer, B. (2011). Social Representations Theory: A New Theory for Media Research, Nordicom Review 32 (pp 3-16).

Horowitz, J.A. (1994). A Conceptualization of Parenting: Examining the Single Parent Family. In S.M.H. Hanson, M. Heims, D. Julian & M. Sussman ( Eds. ) , Single parent families :diversity, myths and realities ( pp.43 – 70 ).New York, NY: the Haworth press ,Inc

Luccisano, Lucy, & Wall, Glenda (2009). The shaping of motherhood through social  investment in children: Examples from Canada and Mexico. In Laura McDonald, & Arne Ruckert (Eds.), Post-neoliberalism in the Americas (pp. 199–214). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Lupton, Deborah (2012a). ‘Precious cargo’: Foetal subjects, risk and reproductive citizenship. Critical Public Health, 22(3), 329–340.

Noor, N. M. (2003). Work- and family-related variables, work-family conflict and women’s well- being: some observations. Community, Work & Family. 6 ( 3), 297-319.

Rapoport, R., & Rapoport, R. (1976). Dual-career families re-examined. New York     Harper & Row

Sekaran,U. (1986). Dual -career families. San Francisco , CA: Jossey-Bass.                            Nassif, A. & Gunter, B. (2008). “Gender Representation in Television Advertisement in Britain and Saudi Arabic”. Sex Roles, 58, pp. 752-760

Signoriellie, N., & Morgan, M. (2001). “Television and the Family: The Cultivation Perspective”. In J.Bryant. & A. Bryant (Eds), Television and the American Family (pp. 333-351). LEA.

Shils, E (1975). Center and Periphery, Chicago: University of Chicago Press.

Van Dijjk, T.A. (1996) Power and the news media, in Paletz, D. L. (ed.) Political Communication in Action. Cresskill, NJ: Hampton Press, pp 9-36

Wall, Glenda (2010). Mothers’ experiences with intensive parenting and brain development discourse. Women’s Studies International Forum, 33(3), 253–263..

Wall, G. (2013). ‘Putting family first’: Shifting Discourses of Motherhood and Childhood in Representations of Mothers’ Employment and Child Care, Women’s Studies International Forum (40), 162–171.

אין עדיין ביקורות.

היה הראשון לכתוב ביקורת על “סמינריון קונפליקט אימהות וקריירה ותקשורת ההמונים”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מבוא

תקשורת ההמונים נתפסת כשחקן מרכזי בעיצוב פני החברה בכך שהיא משעתקת ומאשרת  ערכים ונורמות, מעניקה משמעויות והקשר לתכנים שונים שעולים לדיון בה, משמרת ומייצרת סדרים חברתיים ופועלת בתוך מסגרת תרבותית קיימת (Fiske, 1987, , קארי, 1989, סווידלר, 1989). כחלק מהמבנה החברתי תרבותי במדינה, אופני הייצוג של נושאים חברתיים, קונפליקטים וקבוצות שונות עשוי ללמד לא רק על השיח סביב נושאים חברתיים אלא גם על כוחן של קבוצות שונות, ועל מקומן במארג התרבותי של החברה (,Hoijer, 2011; Avraham &first, 2010). שאלת הייצוג נוגעת בנושאים כמו יחסי רוב-מיעוט, יחסי מרכז פריפריה וגם ביחסים תוך חברתיים, תוך משפחתיים ובין מגדריים (טלמון, 2011).

לאור מקומה החשוב של התקשורת והיותה גורם משמעותי בעיצוב פני החברה, מבקשת עבודה זו לבחון את אופן הייצוג של קונפליקט אימהות-קריירה בסדרת בטלוויזיה הפופולרית “עקרות בית נואשות”. ניתוח תוכן איכותני של 10 סצנות יבחן את אופן הייצוג של קונפליקט אימהות קריירה תוך התייחסות לנושאים קרובים כמו ייצוג המשפחה, אימהות ועבודה. בנוסף, יבחן ניתוח תוכן איכותני את ייצוג הקונפליקט וביטוייו בארבעת הדמויות המרכזיות בסדרה.

בחינת נושא הייצוג של קונפליקט אימהות-קריירה בסדרה כמקרה בוחן, דרך הפריזמה של עקרות הבית עשויה להאיר על התופעה כולה וללמד על השיח סביב הקונפליקט בחברה האמריקאית, על שינויים שחלו בייצוג אימהות ונושאים כמו משפחה וקריירה ועל הערכים הדומיננטיים שמבנה השיח כולו. מחקר זה מבקש להמשיך מחקרים קודמים שבחנו את אופן הייצוג של קבוצות שונות בחברה האמריקאית ובפרט מחקרים שעסקו בייצוגי נשים, אימהות ומשפחה ומבקש לעמוד על שינויים והיבטים שונים בהקשר זה.

 

ביבליוגרפיה

אלמוג, ע. (2004). פרידה משמוליק שינוי ערכים באליטה הישראלית. חיפה: הוצאת –אוניברסיטת חיפה.

גירץ, ק. 1973. תיאור גדוש: לקראת תיאורית תרבות פרשנית. בתוך: פרשנות של תרבויות. ירושלים: כתר, 15-40.

גליקמן, אניה, ענת אורן, ונח לוין -אפשטיין. 2003 . משפחה ישראלית חדשה? תפקידי מין וחלוקת עבודה במשפחה בראשית המאה ה 21- . דעות בעם

ויניקוט, ד. (1995). משחק ומציאות תרגום: יוסי מילוא, עריכה והקדמה רענן קולקה, תל אביב: עם עובד.

טלמון, מ. (2011). חקר הטלוויזיה כחקר תרבות. מסגרות מדיה,(6), ט-ט”ו.

 

ליבליך, ע. (2009). “סדר נשים : אימהות חד הורית מבחירה בישראל”. בתוך: א. פרוני (עורכת)  אימהות מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, עמ” 221-202 מכון ון ליר, ירושלים הוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

למיש, ד. (2010). “המשפחה ודימוייה באמצעי התקשורת יחסי קירבה וריחוק”. בתוך: מילבאואר, ו.קוליק, ל. )עורכות(. משפחות עובדות : הורים בשוק העבודה בישראל – היבטים חברתיים, כלכליים ומשפטיים )עמ’ 001-81 (. פלס: ראשון לציון.

 

סוינדלר א. (1986). “תרבות בפעולה: סמלים ואסטרטגיות”, בתוך ליבס, ת. וטלמון, מ. (מקראה, כרך, א’) תקשורת כתרבות (2003). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה (עמ’ 78-53).

 

פוגל-ביז’אוי, ס. (1999). “משפחות בישראל: בין משפחתיות לפוסט-מודרניות”, בתוך: ד. יזרעאלי, א. פרידמן ועמיתיהן, מין מגדר ופוליטיקה, תל אביב: קו אדום.

 

פרוני, א. (2009). אמהות: מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר, מכון ון ליר: 2009.

 

קארי, ג. (1989). “גישה לתקשורת כתרבות”, בתוך: ליבס, ת. וטלמון, מ. (מקראה, כרך, א’) תקשורת כתרבות (2003). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה (עמ’ 96-79).

שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני תיאוריה ויישום. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב.

 

Avraham, E, First A. (2010) Can a Regulator Change Representation of minority Groups and Fair Reflection of Cultural Diversity in National Media Programs? Lesson from Israel. Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol. 54

Avraham, E, First., A (2006). Media and Space: Ways of constructing the Periphery as the ‘other’. Social & cultural Geography, vol. 7( no. 1), 71-86

Brancato, J. (2007). Domesticating politics: The representation of wives and mothers in American reality television. Film & History, 37(2), 49-56.

Butler, A. B., & Skattebo, A. (2004). What is acceptable for women may not be for men: The effect of family conflicts with work on Job performance ratings.    Journal of occupational and organizational psychology, 77, 553-564.             

Caputo, Virginia (2007). She’s from a ‘good family’: Performing childhood and

motherhood in a Canadian private school setting. Childhood, 14(2), 173–192.

Chambers, D. (2001). Representing the family. Sage Publications

Descartes, L., & Kottak, C.P. (2009). Media and Middle Class Moms – Images and Realities of Work and Family. New York: Routledge.

Fiske, J. (1987). Television Culture. London, UK : Routledge.

Fox, Bonnie (2009). When couples become parents: The creation of gender in

the transition to parenthood. Toronto: University of Toronto Press.

Furedi, Frank (2008). Paranoid parenting. London: Continuum.

Gilbert, L.A. (1994). Current perspective on dual-career families. Current Directions

in Psychological Science,3, 101-105

Greenhause, J.H. (1987). Career management .Hinsdale,IL: Dryden.

Hanson, S.M.H., Heims, M.L., Julian, D.J., & Sussman, M.B. ( 1994 ). Single Parent Families: Present and Future Perspectives. In S.M.H. Hanson, M.    Heims,D. Julian & M..   Sussman ( Eds. ) , Single parent families :diversity, myths and realities ( pp.1-26).New York, NY: the Haworth press ,Inc                                                            

Hoijer, B. (2011). Social Representations Theory: A New Theory for Media Research, Nordicom Review 32 (pp 3-16).

Horowitz, J.A. (1994). A Conceptualization of Parenting: Examining the Single Parent Family. In S.M.H. Hanson, M. Heims, D. Julian & M. Sussman ( Eds. ) , Single parent families :diversity, myths and realities ( pp.43 – 70 ).New York, NY: the Haworth press ,Inc

Luccisano, Lucy, & Wall, Glenda (2009). The shaping of motherhood through social  investment in children: Examples from Canada and Mexico. In Laura McDonald, & Arne Ruckert (Eds.), Post-neoliberalism in the Americas (pp. 199–214). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Lupton, Deborah (2012a). ‘Precious cargo’: Foetal subjects, risk and reproductive citizenship. Critical Public Health, 22(3), 329–340.

Noor, N. M. (2003). Work- and family-related variables, work-family conflict and women’s well- being: some observations. Community, Work & Family. 6 ( 3), 297-319.

Rapoport, R., & Rapoport, R. (1976). Dual-career families re-examined. New York     Harper & Row

Sekaran,U. (1986). Dual -career families. San Francisco , CA: Jossey-Bass.                            Nassif, A. & Gunter, B. (2008). “Gender Representation in Television Advertisement in Britain and Saudi Arabic”. Sex Roles, 58, pp. 752-760

Signoriellie, N., & Morgan, M. (2001). “Television and the Family: The Cultivation Perspective”. In J.Bryant. & A. Bryant (Eds), Television and the American Family (pp. 333-351). LEA.

Shils, E (1975). Center and Periphery, Chicago: University of Chicago Press.

Van Dijjk, T.A. (1996) Power and the news media, in Paletz, D. L. (ed.) Political Communication in Action. Cresskill, NJ: Hampton Press, pp 9-36

Wall, Glenda (2010). Mothers’ experiences with intensive parenting and brain development discourse. Women’s Studies International Forum, 33(3), 253–263..

Wall, G. (2013). ‘Putting family first’: Shifting Discourses of Motherhood and Childhood in Representations of Mothers’ Employment and Child Care, Women’s Studies International Forum (40), 162–171.

290.00 

סמינריון קונפליקט אימהות וקריירה ותקשורת ההמונים

מידע נוסף

סמינריון קונפליקט אימהות וקריירה ותקשורת ההמונים

מידע נוסף

290.00 

סיוע בכתיבת עבודה מקורית ללא סיכונים מיותרים!

כנסו עכשיו! הצטרפו לאלפי סטודנטים מרוצים. מצד אחד עבודה מקורית שלכם ללא שום סיכון ומצד שני הקלה משמעותית בנטל.